Harmonogram konkursów dla łódzkich przedsiębiorców w 2021 roku

Covid-19, Uncategorized
30 listopada zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2021 roku. To ostatnia szansa dla łódzkich przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania projektów w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, podjęcia współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań czy przebranżowienie w związku ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursów ogłaszanych w 2021 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokładne zasady udziału, wydatki kwalifikowane i poziom dofinansowania będą znane w momencie ogłoszenia konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 PoddziałanieNa co można przeznaczyć środki  Termin konkursuPoziom dofinansowaniaPoddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury…
Read More

Dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw – COVID-19

Covid-19, Informacje dla przedsiębiorców 2020
Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Dotyczy to firm następujących branż: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu. Duże przedsiębiorstwa mogą także korzystać z tego dofinansowania -  dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją), tj.  IT (PKD J.62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana),  motoryzacyjnego (PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych), odzysku materiałowego surowców (PKD 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk…
Read More

Telefony kontaktowe związane z COVID-19

Covid-19
Numery telefonów dla osób podejrzewających objawy lub kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 ZADZWOŃ! +48 695 422 338+48 782 277 228+48 663 114 439+48 663 154 463+48 782 236 442+48 665 386 932 Czynne codziennie, również w sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00
Read More

Nowy konkurs na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

Covid-19, Informacje dla przedsiębiorców 2020
Wsparcie skierowane jest do mikro i małych firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30% w ciągu 2 miesięcy, w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku lub z 2 kolejnych, poprzedzających miesięcy po 29 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na ogłoszenie epidemii na terenie Polski zawiesili swoją działalność gospodarczą wykazują spadek obrotów o 100% (dotyczy sytuacji, kiedy zawieszenie działalności wynikało z wprowadzenia odpowiednich przepisów). Dotacja jest przeznaczona na utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w których wystąpiły problemy płynnościowe. Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania zależy od liczby etatów w przedsiębiorstwie i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia. Maksymalny okres finansowania wynosi 3 miesiące. Przykładowo, przedsiębiorstwo zatrudniające 9 pracowników może liczyć na dofinansowanie maksymalnie przez 3 miesiące…
Read More

Webinarium pn. „Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej”, 29 września 2020 r.

Covid-19
Oddziały ZUS z województwa łódzkiego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne webinarium pt.„Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej”w dniu 29 września 2020 r. godzina 11:00Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.Zapisy są przyjmowane na adres: biuro@izba.lodz.pl do 25 września do godz. 9.00.Szczegóły wydarzenia tutaj.Program spotkania:Moderator wydarzenia: Marek Spiżewski, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa11:00 –11:15 Rozpoczęcie – Krzysztof Jędrzejewski, Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi, Romana Mierzejewska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi, Jolanta Malińska Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim11:15 – 12:00 Dyskusja z udziałem ekspertów ZUS podsumowująca rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej Podczas dyskusji będzie mowa o bonie turystycznym, dodatkowych zasiłkach opiekuńczych, świadczeniu postojowym, ulgach w opłacaniu składek i zmianach przepisów obowiązujących od 20 września br. dotyczących zwolnienia z opłacania składek.12:00 – 12:30Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania12:30…
Read More

Wsparcie z ZUS dla biznesu – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Covid-19
Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują Obecnie prawo do świadczenia postojowego przysługuje też przedsiębiorcom, którzy jednocześnie pracują, np. na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Muszą jednak podlegać z działalności gospodarczej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Inne warunki to: przestój w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19, działalność założona przed 1 kwietnia 2020r., działalność nie została zawieszona, a przychód uzyskany w miesiącu przed datą złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzednim albo zawieszono działalność po 31 stycznia 2020r., zamieszkanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa RP lub prawa czasowego lub stałego pobytu w Polsce.   Wniosek o świadczenie postojowe bez pośrednictwa zleceniodawcy Z Tarczy Antykryzysowej 4.0 wynika, że jeśli zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca będzie mógł sam złożyć wniosek w…
Read More

Dotacje na kapitał obrotowy

Covid-19
Dotacje na kapitał obrotowy to kolejny element wsparcia polskiej gospodarki w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19. Z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy” do przedsiębiorców trafi ponad 2 miliardy złotych. Firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego aplikują do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, natomiast przedsiębiorstwa z pozostałych województw (w tym łódzkiego) do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie otrzymają średni przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30%. Spadek obrotów może być wykazany dopiero od marca 2020 r. i oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako: stosunek obrotów z dowolnie wskazanego…
Read More

Dotacje dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa

Covid-19
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, prowadzące działalność dłużej niż 9 miesięcy i dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, mają okazję na zdobycie środków na zmianę branży lub dostosowanie profilu firmy do nowych warunków w otoczeniu gospodarczym. Ocena, czy MŚP są dotknięte negatywnie skutkami epidemii COVID-19 zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów, wzrost zapasów, dokumentów księgowych lub umów potwierdzających zerwanie łańcucha dostaw, rozwiązanie współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi i klientami lub innych dokumentów wskazujących negatywne skutki dla przedsiębiorstwa [Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695]. Dodatkowo realizacja projektu powinna przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.…
Read More

Informacja dla pożyczkobiorców w ramach instrumentu JEREMIE

Covid-19
Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja odpowiedzialna za dystrybucję środków finansowych w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian ułatwiających przedsiębiorcom spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczek w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2 i znajdują się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, będą mogli wnioskować o wydłużenie okresu spłaty (dodatkowy okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy), zawieszenie spłaty na okres 4 miesięcy lub negocjować z instytucją pożyczkową obniżenie oprocentowania. Przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni podwyższonymi odsetkami w odniesieniu do niezapłaconych rat. Działania windykacyjne zostaną wstrzymane aż do momentu wprowadzenia do umowy korzystnych zmian dla przedsiębiorcy. O skorzystanie z tych możliwości mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy spodziewają się wystąpienia trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w najbliższym czasie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego…
Read More