Ruszyła tarcza finansowa PFR 2.0 – realne wsparcie dla przedsiębiorców

Home / Covid-19 / Ruszyła tarcza finansowa PFR 2.0 – realne wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza Finansowa PFR 2.0, wchodząca w skład Tarczy Antykryzysowej, jest programem Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającym firmy z 54 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19.

Wsparcie Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0. Wniosek o wsparcie należy złożyć w systemie bankowości elektronicznej, a jego weryfikacja jest automatyczna dzięki połączeniu z rejestrami innych instytucji publicznych takich, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu kilku dni roboczych. W przypadku pozytywnej decyzji subwencja powinna zostać przekazana na konto firmy w ciągu 48h. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.

Aby uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy:

 • muszą prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być
  w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji)
 • muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję
 • muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
  • od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od
   1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
  • od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od
   1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na potrzeby obliczenia spadku obrotów będzie brana pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 54 kodów PKD.

Dodatkowymi warunkami są:

 • wnioskujący o subwencję nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość:
  • rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej
  • złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne
   w ramach tarcz antykryzysowych.

W przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro:

 • kwota subwencji będzie zależna od wielkości spadku przychodów i wyniesie:
  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30–60%
  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%
 • maksymalna kwota subwencji wyniesie 324 000 zł
 • istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia
  w 2021 roku.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, czyli firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz mających obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro

 • firma musi odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym:
  • od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od
   1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych)
  • od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)
 • firma musi wykazać koszty stałe w okresie kwalifikowanym
 • subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021.
 • maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż:

 • 72 000 zł dla mikrofirm
 • 144 000 zł dla małych i średnich firm.

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorca, który nie zatrudniał żadnych osób, nie może otrzymać wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Na potrzeby ustalenia statusu (przedsiębiorstwo mikro, małe czy średnie) przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy
  (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa-zlecenie lub umowa o dzieło), za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:

 1. kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem podanym poniżej);
 2. kosztów zakupu towarów i materiałów;
 3. kosztów usług obcych;
 4. bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 5. kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych oraz
 7. amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki z subwencji finansowej nie mogą zostać przeznaczone na:

 1. dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem a osobą zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych osobie zatrudnionej przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową
  o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju;
 2. transfer środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem;
 3. przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów oraz
 4. finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

PFR uprawniony jest do kontrolowania sposobu wydatkowania subwencji finansowej przez beneficjenta i w tym zakresie może korzystać z informacji udostępnionych przez organy publiczne, w tym Ministra Finansów lub Krajową Administrację Skarbową. W przypadku, gdy ustali, że beneficjent wydatkował subwencję w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania zwrotu całości subwencji finansowej. Subwencja dla małych i średnich firm może być przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą wziąć udział w specjalnych webinariach informacyjnych. Terminy i zapisy dostępne są na stronie:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

Udostępniona została także prezentacja dotycząca Tarczy Finansowej PFR 2.0.:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:d4235f7e-a6e8-4c19-98c0-fa4bd12eb52d/Tarcza%20Finansowa%20PFR_2_0_ver_7.pdf

oraz zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf