O Fundacji

O FundacjiRada i ZarządISOOPPInformacja RODO

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu oraz prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej.

Fundatorzy

 • prof. Jerzy Dietl, Senator RP I Kadencji,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Łódzkie Towarzystwo Gospodarcze.

Jerzy Dietl 1927-2021

Inicjator i założyciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Członek Rady Fundacji 1990-2021

FRP to jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw. Od momentu powstania, tj. od roku 1990, podejmuje działania, których celem jest integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej.

Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP przeszkoliła ponad 50 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie korzysta z usług informacyjno-doradczych.

FRP wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny FRP, który jest źródłem istotnych i aktualnych informacji dla przedsiębiorców o sprawach dotyczących gospodarki i UE (ISSN 1897-502X).

FRP organizuje spotkania Forum Przedsiębiorczości nt. nowych przedsięwzięć gospodarczych, prac agend rządowych i gospodarczych, nowych koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej. Prelekcje i wykłady prowadzili m.in. Lady Margaret Thatcher, Jan Krzysztof Bielecki, dr Wiesław Rozłucki, dr Lesław Paga, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Witold Modzelewski, dr Janusz Lewandowski, prof. Leszek Balcerowicz, dr Andrzej Olechowski, prof. Marek Belka, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Anna Fornalczyk, dr Bogusław Grabowski, prof. Alicja Jaruga, dr Marek Goliszewski, prof. Witold Kieżun, prof. Cezary Józefiak, prof. Witold Kulesza, dr Ewa Kulesza, prof. Wojciech Gasparski, prof. Tadeusz Markowski, dr Jacek Saryusz-Wolski.

FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których wybitni naukowcy, biorący czynny udział w europejskich programach badawczych, prezentują w przystępny sposób swoje osiągnięcia, dorobek swoich zespołów badawczych i możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach.

Jako partner i koordynator Fundacja prowadzi pilotażowe międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, popularyzacji nauki i promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, dostosowania programów uczelni wyższych do potrzeb gospodarki, integracji grup szczególnego ryzyka w przedsiębiorstwach i społeczeństwie, mobilności w podejmowaniu zatrudnienia w UE.

Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości działa od 2008 r. regionalny ośrodek Enterprise Europe Network, największej międzynarodowej sieci wspierającej przedsiębiorców.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do:

 • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN – Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu,
 • Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości,
 • Europejskiej Rady Małego Biznesu i Przedsiębiorczości (ECSB),
 • Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) – członkostwo stowarzyszone,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje:

SZKOLENIA uwzględniające zasady nowoczesnego zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej (m.in. zarządzanie strategiczne, zasobami ludzkimi, zmianą, projektami), najnowsze rozwiązania dotyczące promocji, marketingu i sprzedaży, reguły i techniki skutecznych negocjacji, rozwój predyspozycji biznesowych i przywódczych oraz umiejętności kształtowania relacji wewnątrz organizacji i z otoczeniem, ekonomiczne, prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Specjalnością FRP są szkolenia na zamówienie, tzw. „szyte na miarę” – dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej i online, z udziałem metod aktywizujących / interaktywnych – ćwiczenia, wykłady, dyskusje, case study. Warsztaty mają formę aktywnego treningu. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, testy, biorą udział w symulacjach. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Elementem szkolenia są ankiety i testy ewaluacyjne szkoleń (badanie poziomu wiedzy, poziomu reakcji, poziomu zachowań).

FRP jest sygnatariuszem Porozumienia Szkół Biznesu na Rzecz Jakości Kształcenia (1994 r.).

DORADZTWO stymulujące innowacyjność i rozwój firmy, w tym audyt innowacyjny metodą IMP3rove, audyt eksportowy, kojarzenie partnerów biznesowych i technologii, ekspertyzy i opinie o innowacyjności, diagnoza potrzeb szkoleniowych, doradztwo w zarządzaniu – z zakresu oceny kadry rozwojowej, doskonalenia systemu zarządzania/metod sprzedaży, wdrażania zmian organizacyjnych, przygotowania nowego przedsięwzięcia.

Usługi doradcze realizowane są w ścisłej współpracy z klientem.

FRP współpracuje z ponad 100 ekspertami z wyższych uczelni (również zagranicznych), konsultantami, praktykami, wybitnymi specjalistami urzędów centralnych, niejednokrotnie autorytetami na skalę całego kraju.

Nad przygotowaniem i przebiegiem usług czuwają administratorzy, zdolni sprawnie zorganizować dowolny typ zajęć i doradztwa.

INFORMACJE z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, dostępnych funduszy, programów krajowych i europejskich, współpracy międzynarodowej, rynku pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działa zgodnie z Kodeksem postępowania etycznego i Standardem usług.

Rada i Zarząd Fundacji obecnej kadencji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jan Jeżak


Członkowie:

Prof. dr hab. Tomasz Domański

Dr Kazimierz Kubiak

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

Dr Zbigniew Świderski


Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
Marcin Podgórski

WSPIERAJ ŁÓDZKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • doradza osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
 • wspiera konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • inspiruje i ułatwia współpracę nauki z biznesem
 • promuje osiągnięcia łódzkich naukowców
 • wspiera działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu łódzkiego
 • organizuje Forum Przedsiębiorczości z udziałem liderów życia społecznego i gospodarczego
 • działa na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, w tym osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych i głuchych
 • rozwija postawy przedsiębiorczości i prowadzi działania na rzecz aktywności zawodowej osób młodych i starszych
 • wspomaga absolwentów w wejściu na rynek pracy i znalezieniu zatrudnienia

KRS: 0000057880

Bank PEKAO S.A. I O/Łódź, Nr konta: 51 1240 3015 1111 0000 3412 3658

Informacja RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego powszechnie jak RODO, poniżej zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Państwa dane osobowe.

W przypadku realizacji poszczególnych projektów i kategorii usług udzielamy Państwu każdorazowo także szczegółowych informacji związanych z przetwarzaniem danych dla celów związanych z tymi projektami oraz działaniami Fundacji.

Administratorem większości danych osobowych, które przetwarzamy jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (zwanej dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86, 90-103 Łódź.

Fundacja przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych podmiotów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. W takich przypadkach każdorazowo przekazywane są Państwu szczegółowe informacje o Administratorze Państwa danych osobowych.

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. Realizacja projektów (w tym projektów finansowanych ze źródeł europejskich i źródeł krajowych), obejmujących: świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, organizacji staży i wymiany międzynarodowej, świadczenie usług pośrednictwa w kontaktach biznesowych i wymiany informacji gospodarczej oraz realizacji wszelkich usług i świadczeń przysługujących uczestnikom szkoleń.
 2. Realizacji usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w ramach usług własnych świadczonych przez Fundację oraz wszelkich innych usług dla klientów, realizowanych w ramach działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Rekrutacji i zatrudnienia personelu, w tym pracowników i stałych współpracowników oraz stażystów i praktykantów.
 4. Angażowania dostawców towarów i wykonawców usług na rzecz Fundacji.
 5. Prowadzenia sprawozdawczości, rozliczeń i rachunkowości Fundacji.
 6. Marketingu usług Fundacji, zarówno realizowanych w ramach projektów, jak i w ramach działalności własnej Fundacji, w oparciu o statut Fundacji.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Każdy proces przetwarzania danych w Fundacji opiera się na podstawach prawnych określonych w RODO, a w szczególności:

 1. W odniesieniu do projektów podstawę prawną stanowią:

niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (realizacji projektów w ramach programów określonych w prawie UE i prawie polskim);niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (realizacja działań statutowych Fundacji);niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;w przypadku projektów, w których Administratorami Danych są inne podmioty, podstawę prawną przetwarzania stanowią umowy powierzenia przetwarzania danych.

2. Podstawy prawne dotyczące realizacji usług własnych, w tym świadczonych w ramach działalności gospodarczej Fundacji to:

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w zakresie dokumentowania wykonanych czynności i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących rachunkowości).

3. W odniesieniu do rekrutacji i zatrudniania personelu podstawę prawną stanowią:

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (rekrutacja pracowników);
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym zwłaszcza obowiązki związane z zatrudnieniem wynikające z Kodeksu pracy oraz przepisów związanych z ubezpieczeniem społecznym);
 • w przypadku danych wykraczających poza określony w przepisach prawa zakres – zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Podstawy prawe dla przetwarzania danych dostawców towarów i wykonawców usług na rzecz Fundacji stanowią:

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym zwłaszcza obowiązki związane z wykonywaniem przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych);
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (utrzymywanie kontaktów z dostawcami, zamawianie towarów i usług).

5. Postawy prawne przetwarzania danych dla celów sprawozdawczości, rozliczeń i rachunkowości Fundacją to:

 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym zwłaszcza obowiązki związane z wykonywaniem przepisów dotyczących prowadzenia sprawozdawczości Fundacji, rachunkowości oraz przepisów podatkowych).

6. Podstawy prawne przetwarzania danych w celach marketingowych Fundacji to:

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, jakim jest promocja usług oferowanych przez Fundację;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawieranie z Fundacją umów, a także skorzystanie z usług Fundacji, zarówno w ramach projektów, usług własnych Fundacji, jak i otrzymywania informacji o oferowanych przez Fundację usługach.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane, tak długo jak przewidują to przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • w odniesieniu do danych związanych z zatrudnieniem – okres ten wynosi 50 lat (w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);
 • w odniesieniu do danych związanych z wykonywaniem umów oraz rachunkowością i rozliczeniami podatkowymi – okres ten wynosi nie krócej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano ostatniej czynności w odniesieniu do danych danego podmiotu (w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości), o ile nie wystąpi konieczność przedłużenia tego okresu w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

W przypadku projektów – dane przetwarzane są tak długo, jak przewidują to przepisy dotyczące okresów archiwizacji dokumentacji projektowej.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym przetwarzania danych dla celów marketingowych), o ile nie występują okoliczności mogące ograniczać prawo do sprzeciwu.

W przypadku, gdy Państwa dane przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody, dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia tejże zgody.

Kto może przetwarzać Państwa dane?

W Fundacji podane przez Państwa danych przetwarzane są wyłącznie przez przeszkolony personel upoważniony do przetwarzania danych oraz zobowiązany do zachowania wszelkich przetwarzanych danych w tajemnicy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazywane są instytucjom takim jak ZUS, urzędy skarbowe, banki w związku z realizacją umów, które Państwo z nami zawierają.

Dane przekazujemy także instytucjom, którym Fundacja zobowiązana jest przedkładać sprawozdania z działalności, sprawozdania i rozliczenia z realizacji projektów oraz wszelkie inne sprawozdania i raporty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Dane mogą być także przekazywane partnerom uczestniczącym w projektach oraz w szerszych sieciach współpracy, związanych ze świadczeniem Państwu usług.

W przypadku, gdy Fundacja zleca wykonanie usług innym podmiotom, dane te mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym, z którymi Fundacja zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dane mogą być także przekazywane organom publicznym w ramach prowadzonych przez te organy postępowań.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa, wynikające z przepisów RODO:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania;prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzamy w oparciu o jej udzielenie;
 • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W wyjątkowych przypadkach – dotyczy to danych podmiotów korzystających z usług Ośrodka Enterprise Europe Network, prowadzonego przez Fundację – transfer Państwa danych może nastąpić do krajów prowadzących ośrodki sieci Enterprise Europe Network i następuje na podstawie Państwa zgody, tj. wyrażonego przez Państwa żądania przekazania danych w celu skorzystania z ofert międzynarodowej współpracy gospodarczej przekazywanych za pomocą sieci Enterprise Europe Network.

Czy Państwa dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

Państwa dane nie są wykorzystywane przez Fundację w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jak skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Fundację, w tym w celu realizacji swoich praw, mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@frp.lodz.pl.