Harmonogram konkursów dla łódzkich przedsiębiorców w 2021 roku

Home / Covid-19 / Harmonogram konkursów dla łódzkich przedsiębiorców w 2021 roku

30 listopada zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2021 roku. To ostatnia szansa dla łódzkich przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania projektów w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, podjęcia współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań czy przebranżowienie w związku ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursów ogłaszanych w 2021 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokładne zasady udziału, wydatki kwalifikowane i poziom dofinansowania będą znane w momencie ogłoszenia konkursu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

PoddziałanieNa co można przeznaczyć środki  Termin konkursuPoziom dofinansowania
Poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.luty 2021  Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz koszty prac badawczych są dofinansowane na zasadach pomocy de minimis – do 85%. Dla wydatków objętych regionalną pomocą  inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.
Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw  Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.  luty 2021  Poziom dofinansowania wynosi:
Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie: 75%; duże: 65%. Eksperymentalne prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%. Prace przedwdrożeniowe: do 50%. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową wynosi do 85%.

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP  Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na: – wdrożeniu wyników prac B+R – wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.  Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wsparcie udzielane będzie także MŚP, które zostały negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19.luty 2021  Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz typu realizowanego projektu.

Wszystkich zainteresowanych opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do współpracy.
W ramach bezpłatnych konsultacji w ośrodku Enterprsie Europe Network przedstawimy szczegółowe zasady pozyskania dofinansowania.

Źródło: https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4583-harmonogram-2021