Dotacje dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa

Home / Covid-19 / Dotacje dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, prowadzące działalność dłużej niż 9 miesięcy i dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, mają okazję na zdobycie środków na zmianę branży lub dostosowanie profilu firmy do nowych warunków w otoczeniu gospodarczym. Ocena, czy MŚP są dotknięte negatywnie skutkami epidemii COVID-19 zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów, wzrost zapasów, dokumentów księgowych lub umów potwierdzających zerwanie łańcucha dostaw, rozwiązanie współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi i klientami lub innych dokumentów wskazujących negatywne skutki dla przedsiębiorstwa [Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695]. Dodatkowo realizacja projektu powinna przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Dofinansowanie będzie udzielane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.3.1 Innowacje w MŚP. Wnioski przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do 13 lipca 2020 r.

Dofinansowanie uzyskają projekty do  1 mln zł. (brak minimalnej kwoty dofinansowania projektu). Na konkurs zarezerwowano 90 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie wynosi 85%. Wkład własny może być wnoszony w formie niepieniężnej, do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia wkładu finansowego przez Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowanych. Pomoc będzie przyznawana na zasadach pomocy publicznej lub pomocy de minimis  (maksymalna wartość pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro w okresie ostatnich trzech lat podatkowych oraz 100 000 euro w zakresie drogowego transportu towarów).

Kluczowymi kryteriami oceny projektu są: wykonalność finansowa, przygotowanie do realizacji, wpływ epidemii na sytuację finansową przedsiębiorcy, utrzymanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, uwzględnienie aspektów środowiskowych oraz status wnioskodawcy (mikro – 3 pkt., małe – 2 pkt., średnie – 1 pkt.).

Katalog wydatków, które można sfinansować z dotacji zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w dokumentacji konkursowej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy na konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Źródło:
https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/892-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-09-06-2020