Doradztwo

Usługi doradcze związane z przygotowaniem nowego przedsięwzięcia
 • studia wykonalności przedsięwzięcia
 • biznesplany
 • ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
 • wnioski kredytowe
 • analizy finansowe
 • audyty technologiczne
 • audyty innowacyjne
 • badania i plany marketingowe, w tym analiza konkurencji
Usługi doradcze dotyczące usprawnienia działalności firmy
 • ocena kadry rozwojowej
 • systemy ocen i strategie motywacyjne
 • doskonalenie systemu zarządzania w pionie sprzedaży
 • analiza i modyfikacja struktury organizacyjnej firmy
 • systemy komunikacyjne i mechanizmy współpracy w organizacji
Specjalistyczne usługi doradcze skierowane do jednostek samorządu terytorialnego
 • studium wykonalności przedsięwzięcia
 • lokalny plan rewitalizacji obszarów miejskich
 • ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
 • strategia rozwoju gminy
 • plan rozwoju lokalnego
 • program ochrony środowiska
 • program gospodarki odpadami

oraz

 • konsultacje przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych
 • konsultacje przy zarządzaniu projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych
Doradztwo przy opracowaniu wniosków o dotację z programów pomocowych - dofinansowanie inwestycji, doradztwa, szkoleń oraz przy rozliczaniu projektów
 • Programy Ramowe Unii Europejskiej
 • Fundusze strukturalne
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
 • Inne programy pomocowe krajowe i zagraniczne
Wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • ISO 9001:2000, ISO 14001, OSHAS 18001, GMP, GHP, TQM, AQAP, ISO/IEC 17025:2005
Usługi doradcze z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych, także z udziałem podmiotów zagranicznych w ramach porozumienia ze współpracującymi z FRP Kancelarią Radcy Prawnego i Kancelarią Adwokacką
 • obsługa procedur rejestracyjnych nowych podmiotów
 • przygotowywanie umów
 • uczestniczenie w prowadzeniu negocjacji
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • konsultacje prawne (terminy i zakres do uzgodnienia)
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed urzędami i instytucjami
 • prawna obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych

Jednym z podstawowych warunków efektywnego inwestowania w rozwój kompetencji pracowniczych jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Trafność diagnozy zależy w znacznej mierze od wykorzystywanych w niej źródeł informacji.
FRP oferuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o następujące źródła danych:

 • potrzeby i aspiracje szkoleniowe artykułowane bezpośrednio przez pracowników,
 • deficyty kompetencyjne pracowników zauważane przez ich bezpośrednich przełożonych,
 • strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku oraz plany jego rozwoju,
 • inne dostępne w przedsiębiorstwie dokumenty (rejestrowane skargi klientów na jakość obsługi, dane na temat wydajności i jakości pracy, wypadki przy pracy itp.).
Usługi doradcze proinnowacyjne
 • audyt innowacyjności
 • doradztwo przy wdrażaniu innowacji
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001, EMAS)
 • ochrona własności intelektualnej