Doradztwo

Usługi doradcze w zakresie opracowania regulamin pracy zdalnej

Usługa obejmuje identyfikację potrzeb klienta w zakresie regulaminu pracy zdalnej oraz opracowanie projektu Regulaminu pracy zdalnej o objętości ok. 15 stron, zawierającego:

 1. Definicje
 2. Wskazanie pracowników/stanowisk objętych pracą zdalną
 3. Zasady polecenia pracy zdalnej
 4. Sytuacje, w których o pracę zdalną wnioskuje pracownik
 5. Obowiązki pracowników wykonujących pracę zdalną
 6. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę zdalną
 7. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej
 8. Zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej
 9. Materiały i narzędzia do pracy zdalnej
 10. Podstawy prawa
 11. Załączniki
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o warunkach lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o znajomości wymogów dotyczących wyposażenia i organizacji stanowiska pracy
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego
 • Polecenie pracy zdalnej
 • Wniosek pracownika o pracę zdalną

Usługę realizuje radca prawny z doświadczeniem.

W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość rozszerzenie dokumentu o elementy dotyczące pracy hybrydowej lub okazjonalnej – cena do uzgodnienia.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem nowego przedsięwzięcia
 • studia wykonalności przedsięwzięcia
 • biznesplany
 • ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
 • wnioski kredytowe
 • analizy finansowe
 • audyty technologiczne
 • audyty innowacyjne
 • badania i plany marketingowe, w tym analiza konkurencji
Usługi doradcze dotyczące usprawnienia działalności firmy
 • ocena kadry rozwojowej
 • systemy ocen i strategie motywacyjne
 • doskonalenie systemu zarządzania w pionie sprzedaży
 • analiza i modyfikacja struktury organizacyjnej firmy
 • systemy komunikacyjne i mechanizmy współpracy w organizacji
Specjalistyczne usługi doradcze skierowane do jednostek samorządu terytorialnego
 • studium wykonalności przedsięwzięcia
 • lokalny plan rewitalizacji obszarów miejskich
 • ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
 • strategia rozwoju gminy
 • plan rozwoju lokalnego
 • program ochrony środowiska
 • program gospodarki odpadami

oraz

 • konsultacje przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych
 • konsultacje przy zarządzaniu projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych
Doradztwo przy opracowaniu wniosków o dotację z programów pomocowych - dofinansowanie inwestycji, doradztwa, szkoleń oraz przy rozliczaniu projektów
 • Programy Ramowe Unii Europejskiej
 • Fundusze strukturalne
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
 • Inne programy pomocowe krajowe i zagraniczne
Wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • ISO 9001:2000, ISO 14001, OSHAS 18001, GMP, GHP, TQM, AQAP, ISO/IEC 17025:2005
Usługi doradcze z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych, także z udziałem podmiotów zagranicznych w ramach porozumienia ze współpracującymi z FRP Kancelarią Radcy Prawnego i Kancelarią Adwokacką
 • obsługa procedur rejestracyjnych nowych podmiotów
 • przygotowywanie umów
 • uczestniczenie w prowadzeniu negocjacji
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • konsultacje prawne (terminy i zakres do uzgodnienia)
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed urzędami i instytucjami
 • prawna obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych

Jednym z podstawowych warunków efektywnego inwestowania w rozwój kompetencji pracowniczych jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Trafność diagnozy zależy w znacznej mierze od wykorzystywanych w niej źródeł informacji.
FRP oferuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o następujące źródła danych:

 • potrzeby i aspiracje szkoleniowe artykułowane bezpośrednio przez pracowników,
 • deficyty kompetencyjne pracowników zauważane przez ich bezpośrednich przełożonych,
 • strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku oraz plany jego rozwoju,
 • inne dostępne w przedsiębiorstwie dokumenty (rejestrowane skargi klientów na jakość obsługi, dane na temat wydajności i jakości pracy, wypadki przy pracy itp.).
Usługi doradcze proinnowacyjne
 • audyt innowacyjności
 • doradztwo przy wdrażaniu innowacji
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001, EMAS)
 • ochrona własności intelektualnej