Ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Home / Ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości została wybrana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) do pełnienia funkcji ambasadora w Polsce
Ambasadorzy OSH wspierają Agencję w rozpowszechnianiu informacji i promowaniu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy wśród przedsiębiorstw swojego kraju, w tym poprzez Enterprise Europe Network. Współpracują z Krajowymi Punktami Kontaktowymi, tzw. National Focal Points (w Polsce rolę tę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) została powołana na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994r. (zmienionego Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1643/95 z dnia 29 czerwca 1995r.). Celem Agencji jest zapewnienie organom Wspólnoty, Państwom Członkowskim, partnerom społecznym i wszystkim zaangażowanym podmiotom, informacji technicznej, naukowej i gospodarczej do wykorzystania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (Art. 2 Rozporządzenia).

  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji z zakresu bhp, w szczególności dotyczących ryzyka w środowisku pracy
  • gromadzenie informacji na temat badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie wyników tych badań
  • działanie na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizowanie konferencji i seminariów oraz wymiana ekspertów z krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • identyfikowanie nowych zagrożeń i ich źródeł
  • informowanie o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej informacji o działalności EU-OSHA na stronie internetowej

http://osha.europa.eu