Informacja dla pożyczkobiorców w ramach instrumentu JEREMIE

Covid-19
Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja odpowiedzialna za dystrybucję środków finansowych w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian ułatwiających przedsiębiorcom spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczek w ramach instrumentu JEREMIE i JEREMIE 2 i znajdują się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, będą mogli wnioskować o wydłużenie okresu spłaty (dodatkowy okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy), zawieszenie spłaty na okres 4 miesięcy lub negocjować z instytucją pożyczkową obniżenie oprocentowania. Przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni podwyższonymi odsetkami w odniesieniu do niezapłaconych rat. Działania windykacyjne zostaną wstrzymane aż do momentu wprowadzenia do umowy korzystnych zmian dla przedsiębiorcy. O skorzystanie z tych możliwości mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy spodziewają się wystąpienia trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w najbliższym czasie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego…
Read More

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Covid-19
  Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 000 zł na projekty organizacji pozarządowych, które pomogą przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa na terenie województwa łódzkiego. Środki przeznaczone są na realizację zadań publicznych, realizowanych w następujących obszarach: wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, polityka społeczna, ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo, ochrona środowiska, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Wnioski można składać do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs. Realizowane projekty muszą się zacząć nie wcześniej niż 14 dni od złożenia oferty I zakończyć do 31 grudnia 2020 r. Z dotacji nie można sfinansować wydatków poniesionych…
Read More

Pożyczka płynnościowa

Covid-19
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowały dla przedsiębiorców ofertę tzw. pożyczki płynnościowej, finansowanej z Budżetu Państwa oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pożyczka skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Pożyczka nie jest obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami, przedsiębiorca spłaca jedynie kapitał, natomiast odsetki są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszą ratę przedsiębiorca będzie mógł zapłacić po 6 miesiącach od zaciągnięcia zobowiązania. Dodatkowo, raz w roku przez pierwsze dwa lata spłaty pożyczki, można skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych. Pożyczkę należy spłacić w ciągu 6 lat. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15 mln zł. Przedsiębiorca może wnioskować o kilka pożyczek, jednak nie mogą one łącznie przekroczyć tej kwoty.…
Read More
Trudna sytuacja firm związana z pandemią – możliwości uzyskania wsparcia

Trudna sytuacja firm związana z pandemią – możliwości uzyskania wsparcia

Covid-19
Ogłoszony stan epidemii koronawirusa COVID-19 i konieczność częściowej izolacji lub wyłączenia pewnych działań powodują po stronie przedsiębiorców, szczególnie prowadzących nieduże biznesy, poważne problemy z płynnością finansową, zatrudnieniem pracowników i możliwością dalszego działania na rynku. W celu złagodzenia następstw powstających w ten sposób problemów i pogorszenia się sytuacji firmy możliwe jest korzystanie przez przedsiębiorców z utworzonych przez rząd, urzędy pracy oraz lokalne samorządy, ulg i zwolnień. Poniżej wskazane są możliwości, z jakich można korzystać, z określeniem, dla kogo są dedykowane i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.   Zwolnienie ze składek ZUS (dotyczy wszystkich składek: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy) Zwolnienie z  ZUS jest możliwe za miesiące marzec-maj 2020 – tj. składki płacone za ten okres począwszy od kwietnia. Firmy, które były płatnikami składek ZUS przed 1.02.2020r. oraz na dzień 29.02.2020r.…
Read More