Dotacje na kapitał obrotowy

Home / Covid-19 / Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy to kolejny element wsparcia polskiej gospodarki w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19. Z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy” do przedsiębiorców trafi ponad 2 miliardy złotych. Firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego aplikują do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, natomiast przedsiębiorstwa z pozostałych województw (w tym łódzkiego) do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie otrzymają średni przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30%. Spadek obrotów może być wykazany dopiero od marca 2020 r. i oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego,
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Składając wniosek należy właściwie określić liczbę osób zatrudnionych, liczonych jako pełne etaty w przedsiębiorstwie wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę należy brać tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie. Na potrzeby kalkulacji należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich
i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Przykładowo, przedsiębiorstwo zatrudniające 249 pracowników może liczyć na dofinansowanie maksymalnie przez 3 miesiące w wysokości ok. 430 tys. zł. Dla porównania, przedsiębiorstwo zatrudniające 100 pracowników może liczyć na 3 miesiące wsparcia w kwocie ok. 300 tys. zł. Wysokość stawki jednostkowej przysługującej średniemu przedsiębiorcy odpowiednio do wielkości zatrudnienia określa tabela stawek jednostkowych, stanowiąca załącznik nr 7 do regulaminu.

Z dotacji można sfinansować m.in.:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową.

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 lipca 2020 r.

Realizacja projektu może rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie oraz okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz inne wymagane dokumenty można pobrać ze strony: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#dokumenty.

Decyzja o dofinansowaniu na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm będą podejmować urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. W województwie łódzkim jeszcze nie podjęto decyzji o uruchomieniu konkursu.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie oraz zainteresowanych pozyskaniem nowych klientów zapraszamy do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#dokumenty