Wsparcie z ZUS dla biznesu – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Home / Covid-19 / Wsparcie z ZUS dla biznesu – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują

Obecnie prawo do świadczenia postojowego przysługuje też przedsiębiorcom, którzy jednocześnie pracują, np. na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Muszą jednak podlegać z działalności gospodarczej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Inne warunki to:

 • przestój w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • działalność założona przed 1 kwietnia 2020r.,
 • działalność nie została zawieszona, a przychód uzyskany w miesiącu przed datą złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzednim albo zawieszono działalność po 31 stycznia 2020r.,
 • zamieszkanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa RP lub prawa czasowego
  lub stałego pobytu w Polsce.

 

Wniosek o świadczenie postojowe bez pośrednictwa zleceniodawcy

Z Tarczy Antykryzysowej 4.0 wynika, że jeśli zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca będzie mógł sam złożyć wniosek w ZUS.

Aby to zrobić, trzeba spełnić następujące warunki:

 • zleceniodawca lub zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020r.,
 • przychód w miesiącu przed tym, w którym zleceniobiorca składa wniosek, był niższy od
  300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego  przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu lub sierpniu, nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł). Nowy wniosek (RSP-CZ) zleceniobiorca będzie mógł złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) od 24 lipca 2020 r.

 

Dodatek solidarnościowy – wsparcie dla zwolnionych pracowników

Przysługuje osobom, które utraciły pracę po 15 marca 2020 r., od 1 czerwca przez 3 miesiące, w wysokości 1 400 zł.

Warunki uzyskania:

 1. mieszkasz w Polsce i
 • jesteś obywatelem RP lub
 • masz prawo czasowego lub stałego pobytu w Polsce lub
 • jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz w Polsce oraz masz prawo do pracy w Polsce,
 1. byłeś objęty ubezpieczeniami społecznymi ze stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020r.,
 2. Twój pracodawca po 15 marca 2020r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu po 15 marca 2020r.,
 3. nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem społecznym rolników
  i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wyjątek:

Możesz mieć ubezpieczenie zdrowotne:

 • kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium,
 • kiedy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2020r. na formularzu EDS przez PUE. Instrukcja znajduje się na stronie www.zus.pl

Pomocy udzielają tez pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze
(pn. – pt.) w godz. 7 – 18 pod numerem telefonu 22 560 16 00. Można też wysłać pytanie na adres cot@zus.pl

 

Nowe funkcje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

Funkcje pozwalają śledzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) i o świadczenie postojowe (RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek

W zakładce „Płatnik” należy wybrać w bocznym menu „Dokumenty i wiadomości”,
a następnie „Tarcza antykryzysowa – wnioski”. W zakładce znajdują się następujące informacje:

 • data wpływu wniosku,
 • kanał wpływu, czyli jak wniosek dotarł do ZUS,
 • typ (symbol wniosku),
 • status wniosku,
 •  data odmowy zwolnienia z opłacania składek.

Wniosek o świadczenie postojowe

W zakładkach „Ubezpieczony”, „Świadczeniobiorca” i „Płatnik”. Wystarczy wybrać w bocznym menu „Dokumenty i wiadomości”, a następnie „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (RSP-D i RSP-DK), możesz sprawdzić:

 • datę wpływu wniosku,
 • kanał wpływu, czyli jak wniosek dotarł do ZUS,
 • typ (symbol wniosku),
 • status wniosku,
 • datę wypłaty,
 • kwotę świadczenia,
 • datę odmowy.

 

Źródło: Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr 4 (49) 2020