Usługi proinnowacyjne

Home / Wsparcie dla biznesu / Doradztwo / Usługi proinnowacyjne

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju dla usług doradczych w zakresie innowacji.

Doradztwo, pomoc i szkolenia dotyczące transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, stosowania i korzystania z norm i regulacji.

Audyt innowacyjności

Zakres usługi

Audyt innowacyjności obejmuje analizy: finansową, pozycji rynkowej, modelu biznesowego, organizacji i zarzadzania, zarządzania zasobami ludzkimi, innowacyjności, dojrzałości technologicznej (zakres do uzgodnienia z zamawiającym).
Usługa KSU zgodna ze standardem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym – doradztwo we wdrożeniu innowacji (Etap I) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Logo KSU

Doświadczenie

FRP w latach 2010-2015 wykonała 200 usług proinnowacyjnych, w tym 189 dla firm sektora MŚP. Przeważały przedsiębiorstwa usługowe, następnie produkcyjne. Wśród branż powtarzały się firmy działające w zakresie opieki zdrowotnej i farmacji, poligrafii i reklamy, budownictwa, ochrony środowiska i OZE, tekstylno-odzieżowe, informatyczno-elektroniczne, turystyczno-gastronomiczne.

Kadra

Zespół ponad 10 konsultantów ze specjalistyczną wiedzą biznesową i branżową, w tym zweryfikowani konsultanc

IMP3rove

Zakres usługi

Pilotażowa usługa dotyczy wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności firmy. Obejmuje:

 • przygotowanie raportu prezentującego poziom innowacyjności firmy na tle branży w otoczeniu międzynarodowym, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego internetowego narzędzia IMP3rove
 • opracowanie planu rozwoju innowacji, do wykorzystania m.in. przy aplikowaniu o dotacje na innowacyjne projekty i inwestycje
 • konsultacje eksperckie nt. możliwych usprawnień i kierunków innowacyjnego rozwoju firmy.

Usługa bezpłatna – realizowana w programie Horyzont 2020.

Doświadczenie

Ponad 10 lat doświadczeń w realizacji usług doradczych zwiększających innowacyjność i konkurencyjność firm. Usługi doradcze w zakresie analizy marketingowej przedsiębiorstwa, opracowania strategii rozwoju firmy, planów marketingowych, biznesplanów, w tym również pod kątem pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Kadra

Konsultanci Enterprise Europe Network z uprawnieniami do stosowania narzędzia i metodologii IMP3rove.

Doradztwo przy wdrażaniu innowacji

Zakres usługi

Doradztwo przy wdrażaniu innowacji obejmuje m.in.:

 • analizę wariantów rozwoju firmy w oparciu o transfer i wdrożenie innowacji
 • opinie i ekspertyzy o innowacyjności
 • nawiązanie współpracy z jednostką naukową
 • analizę finansową wdrożenia innowacji
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących zakupu technologii
 • doradztwo prawne, w tym opracowanie/konsultacje umowy
 • doradztwo w dziedzinie własności intelektualnej
 • wnioski o dofinansowanie innowacyjnych inwestycji
 • plany, modele i strategie wdrażania innowacji i ich promocji w kraju i za granicą

(zakres do uzgodnienia z Zamawiającym).
Usługa KSU zgodna ze standardem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym – doradztwo we wdrożeniu innowacji (Etap II) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Logo KSU

Doświadczenie

Od 2009r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje usługi doradcze przy wdrażaniu innowacji dzięki bardzo dobrym kontaktom z jednostkami naukowymi, dostępem do baz danych ułatwiających kojarzenie partnerów. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt takich usług.

Kadra

Zespół ponad 20 konsultantów ze specjalistyczną wiedzą biznesową i branżową, w tym zweryfikowani konsultanci Krajowej Sieci Innowacji i Enterprise Europe Network, ambasadorzy EU IPR Helpdesk, rzecznicy patentowi, naukowcy.

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem

Zakres usługi

Doradztwo dotyczy wdrażania systemu zarzadzania środowiskiem (SZŚ) – ISO 14001, Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), zintegrowanych systemów zarzadzania jakością i środowiskiem, Obejmuje m.in.:

 • analizę spełniania wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska
 • szkolenia dotyczące wymagań SZŚ, w tym dla audytorów wewnętrznych
 • opracowanie dokumentacji SZŚ (we współpracy z firmą)
 • monitorowanie procesu wdrożenia, udział w weryfikacji wewnętrznej SZŚ
 • przygotowanie do audytu certyfikacyjnego/sporządzenie wniosku o weryfikację EMAS

(zakres do uzgodnienia z Zamawiającym).

Doświadczenie

Realizacja pilotażowego międzynarodowego projektu Go4EMAS (Program Ramowy CIP/EIP), który dotyczył wdrażania systemów zarządzania środowiskiem i EMAS w małych i średnich firmach branży metalowej. Wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu firm do uzyskania certyfikatu ISO 14001 i EMAS (doradztwo i szkolenia).

Kadra

Zespół konsultantów ze specjalistyczną wiedzą biznesową, dotyczącą ochrony środowiska, SZŚ i SZJ, w tym zweryfikowani konsultanci Krajowej Sieci Innowacji i Enterprise Europe Network, konsultanci i audytorzy ISO i EMAS.

Ochrona własności intelektualnej

Zakres usługi

Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej (IP) obejmuje m.in.:

 • – analizę innowacyjnego pomysłu pod względem możliwości ochrony
 • – przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego do ochrony
 • – konsultacje i szkolenia dot. zarządzanie IP
 • – przygotowanie strategii zarządzania IP
 • – opracowanie wniosku o ochronę IP

(zakres do uzgodnienia z Zamawiającym).

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w pomocy przedsiębiorcom w zakresie ochrony własności intelektualnej poprzez organizację seminariów, konferencji, publikację artykułów czy świadczenie usług doradczych w tym zakresie. Współpraca z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Urzędem Patentowym RP.

Kadra

Zespół konsultantów ze specjalistyczną wiedzą biznesową i dotyczącą własności intelektualnej, ochrony jej praw, w tym zweryfikowani konsultanci Krajowej Sieci Innowacji i Enterprise Europe Network, ambasadorzy EU IPR Helpdesk, rzecznicy patentowi.

Asystent Innowacji

Zakres usługi

Szkolenie wspierające wdrażanie innowacji i współpracę biznesu i nauki. Obejmuje m.in. zagadnienia lean management, ochrony własności przemysłowej, zarządzania projektami innowacyjnych wdrożeń, pozyskiwania funduszy na innowacyjne projekty.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń. Akredytacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30.12.2003r. W latach 2011-2014 zrealizowano 4 edycje warsztatów Asystent Innowacji, w których uczestniczyło łącznie ponad 50 osób.

Kadra

Doświadczeni trenerzy i konsultanci Krajowej Sieci Innowacji oraz Ośrodka Enterprise Europe Network. Pracownicy łódzkich uczelni (Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej).

Szkolenia wpierające innowacje

Zakres usługi

Szkolenia i warsztaty m.in. z dziedziny planowania strategicznego innowacyjnego przedsiębiorstwa, nowoczesnego zarządzania firmą, zarządzania zmianą, nowatorskich metod wspomagających sprzedaż, rozwijania umiejętności menedżerskich i zarządzania zespołem w procesie wdrażania innowacji, ochrony własności intelektualnej (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym).

Doświadczenie

Ponad 25 lat doświadczeń w prowadzeniu szkoleń, ponad 35 tys. przeszkolonych osób, akredytowane programy szkoleniowe.

Kadra

FRP współpracuje z ponad 100 ekspertami – wykładowcami wyższych uczelni (również zagranicznych), konsultantami, praktykami, specjalistami urzędów centralnych, niejednokrotnie autorytetami na skalę całego kraju.