Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Home / Covid-19 / Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

 

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 000 zł na projekty organizacji pozarządowych, które pomogą przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa na terenie województwa łódzkiego.

Środki przeznaczone są na realizację zadań publicznych, realizowanych w następujących obszarach:

  • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Wnioski można składać do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.

Realizowane projekty muszą się zacząć nie wcześniej niż 14 dni od złożenia oferty I zakończyć do 31 grudnia 2020 r.

Z dotacji nie można sfinansować wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz związanych z działalnością gospodarczą. Od uczestników zadania nie można pobierać opłat. Na koszty obsługi zadania (obsługa prawna, finansowa, koordynacja) można przeznaczyć do 10% pozyskanej dotacji.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest zrealizowanie 70% założonych rezultatów.

Formularz oferty oraz uchwała nr 371/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrogantów na rzecz walki z COVID-19 dostępna jest na stronie:

https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-mikrograntow-na-rzecz-walki-z-covid-19/ . Załącznikiem do uchwały jest ogłoszenie o otwarciu naboru, w którym zawarte są zasady ubiegania się i rozliczania dofinansowania.

Wniosek należy przesłać na adres:  ngo@lodzkie.pl.

 

Źródło: https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-mikrograntow-na-rzecz-walki-z-covid-19/ (dostęp: 28.04.2020)