Trudna sytuacja firm związana z pandemią – możliwości uzyskania wsparcia

Home / Covid-19 / Trudna sytuacja firm związana z pandemią – możliwości uzyskania wsparcia

Ogłoszony stan epidemii koronawirusa COVID-19 i konieczność częściowej izolacji lub wyłączenia pewnych działań powodują po stronie przedsiębiorców, szczególnie prowadzących nieduże biznesy, poważne problemy z płynnością finansową, zatrudnieniem pracowników i możliwością dalszego działania na rynku.

W celu złagodzenia następstw powstających w ten sposób problemów i pogorszenia się sytuacji firmy możliwe jest korzystanie przez przedsiębiorców z utworzonych przez rząd, urzędy pracy oraz lokalne samorządy, ulg i zwolnień.

Poniżej wskazane są możliwości, z jakich można korzystać, z określeniem, dla kogo są dedykowane i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać.

 

Zwolnienie ze składek ZUS (dotyczy wszystkich składek: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy)

Zwolnienie z  ZUS jest możliwe za miesiące marzec-maj 2020 – tj. składki płacone za ten okres począwszy od kwietnia.

Firmy, które były płatnikami składek ZUS przed 1.02.2020r. oraz na dzień 29.02.2020r. miały zgłoszonych mniej niż 10 ubezpieczonych (mikroprzedsiębiorcy), mogą składać wniosek o umorzenie w całości składek ZUS za wszystkich ubezpieczonych (w tym również właściciela), bez względu na osiągnięty obrót i bez konieczności wskazywania ewentualnego jego spadku.

Wniosek trzeba przekazać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020r. w formie papierowej lub elektronicznie np. przez portal PUE.

Link do strony ZUS, gdzie znajduje się wniosek:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 przysługuje też firmom założonym lub odwieszonym przed 1 kwietnia 2020 r.

W przypadku działalności jednoosobowych (bez pracowników), osoby (przedsiębiorcy samozatrudnieni), które mogą z tego skorzystać, nie mogą przekroczyć kwoty przychodu 15.681,00 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. trzykrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce).

Należy jednak pamiętać o tym, że osoby, które korzystają z „Ulgi na start”, w ciągu pierwszych 6 miesięcy nie mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek.

Firmy i osoby, które zapłaciły już składki ZUS za miesiąc marzec, a przysługiwałoby im prawo do tej ulgi, będą mogły ubiegać się o ich zwrot.

Skorzystanie z tej ulgi spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie podatku dochodowego. Stanie się tak, ponieważ ulga w ZUS jest traktowana jako umorzenie składek a nie jak opłacenie ich przez Państwo i wobec tego nie można ich odliczyć od dochodu i podatku.

Tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0 rozszerzyła grupę przedsiębiorców mogących liczyć na zwolnienie z ZUS o firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. W tym przypadku jednak zwolnienie dotyczy nie całości, ale połowy składek. Pozostałe warunki takie jak wyżej.

 

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Jest to wsparcie tylko tych dla firm, które prowadziły lub rozpoczęły działalność w 2019 r.

Podmiotem uprawnionym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Niniejsze wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym i wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów firmy w dwóch miesiącach roku 2020 (liczonych jako 60 dni – nie muszą to być miesiące kalendarzowe)  w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o:

1) co najmniej 30% – pomoc może być przyznana w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – pomoc może być przyznana w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – pomoc może być przyznana w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wsparcie w tym zakresie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku skorzystania z tego dofinansowania przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po jego zakończeniu, przez okres równy co najmniej temu okresowi. Kolejnym warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest utrzymanie stanu zatrudnienia wpisanych we wniosku osób (nie musi to dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie).

Więcej o tym na stronach:

https://lodz.praca.gov.pl/-/12024845-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mikroprzedsie?fbclid=IwAR1AHP5xJJ_8f7oqtgHenaiPzzf1AZjPHK1ociXbzRb4BKVhoZXLNat782g

Wniosek należy złożyć do Urzędu Pracy:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi uruchomił nabór wniosków z dniem 10.04.2020r. Urząd prowadzi nabór w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. do 24 kwietnia 2020r. Niewykluczone, że termin ulegnie przedłużeniu, należy sprawdzać na stronie Urzędu.

 

Dofinansowanie do kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Firmy (przedsiębiorcy), które nie zatrudniają pracowników (chodzi tu o osoby pracujące w oparciu o umowy o pracę) mogą się ubiegać o dofinansowanie do kosztów prowadzenia swojej działalności. Warunkiem jest, jak wyżej, spadek obrotów w ciągu 60 dni roku 2020 w stosunku do tego samego okresu 2019 roku.

Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarcza przez cały okres dofinansowania. W tym przypadku nie ma obowiązku prowadzenia działalności po tym okresie.

Dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie trzy miesiące.

 

Świadczenie postojowe

Warunkiem uzyskania tego świadczenia jest, aby w następstwie COVID-19 nastąpił przestój w działalności oraz firma, która o to występuje, rozpoczęła prowadzenie działalności przez 1.03.2020r.

O to wsparcie nie mogą występować przedsiębiorcy/osoby, które mają inny tytuł do ubezpieczeń (np. pracujące gdzie indziej na etacie).

Pierwotnie tarcza antykryzysowa 1.0 gwarantowała osobom samozatrudnionym i osobom na umowach cywilnoprawnych tzw. postojowe tylko na jeden miesiąc. Tarcza 2.0. daje możliwość skorzystania z postojowego przez trzy miesiące, pod warunkiem wykazywania, co miesiąc, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Dodatkowo dla osób samozatrudnionych nie będzie już obowiązywał limit maksymalnych przychodów, przy którym możliwe jest otrzymanie postojowego.

Wniosek o to świadczenie należy złożyć wniosek do PUP.

Przedsiębiorca korzystający z tego instrumentu pomocowego jest uprawniony by:

1)  wypłacać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

2)  obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest spełnienie przez pracodawcę następujących przesłanek:

 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),
 • dotknął go spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

Postojowe dla umów zleceń

Obowiązują te same zasady, co wyżej. Postojowe obejmuje umowy zawarte przed 1 kwietnia 2020 r.

Wniosek może być złożony najpóźniej  w ciągu 3 miesięcy od zakończenia pandemii.

Jak to zrobić:

 1. Zleceniobiorca zgłasza się do swojego zleceniodawcy z wypełnionym drukiem oświadczenia,
 2. Zleceniodawca wypełnia wniosek RSP–C, załączając skan/ksero oświadczenia i skan/ksero umowy zlecenia,
 3. Zleceniodawca przekazuje wypełniony wniosek do ZUS.

 

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy na dziecko/dzieci do ukończenia 8 roku życia został przedłużony do dnia 26.04.2020r. Osobom, które złożyły wniosek na wcześniejsze okresy, zostanie on automatycznie przedłużony do 26 kwietnia.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje osobom, które opłacają tzw. preferencyjny ZUS i w związku z tym opłacają przez pierwsze 6  miesięcy tylko zdrowotne. Jeżeli jednak płatnik opłaca już składkę zdrowotna i „małe” ubezpieczenie społeczne (w 2020r. jest to kwota 609,14zł) to może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

 

Jednorazowa pożyczka do 5 tysięcy złotych

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1.03.2020r. mogą ubiegać się o pożyczkę do 5.000,00 zł na bieżąca działalność.

Szczegóły dotyczące tej pożyczki są na stronie: https://lodz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Do wniosku o pożyczkę trzeba dołączyć umowę podpisaną i zeskanowaną.

Pożyczkę będzie można umorzyć. Warunkiem umorzenia jest utrzymanie przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki stanu zatrudnienia w stosunku do tego, jaki był na dzień 29.02.2020r. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od upłynięcia tych wymaganych 3 miesięcy.

 

Badania lekarskie pracowników

Jeżeli badania lekarskie pracowników kończą się w okresie pandemii to są one automatycznie przedłużane do dnia maksymalnie 60 dni od ogłoszenia końca stanu zagrożenia.

 

Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa) może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

 

Wieczyste użytkowanie

Opłata za wieczyste użytkowanie przeniesiona jest na dzień 30 czerwca – z możliwością dalszego przedłużenia.

 

Podatek od nieruchomości

Urząd Miasta ma możliwość zwolnień z podatku od nieruchomości lub przesunięcia terminów zapłat.

 

Zwolnienie z czynszu

Przedsiębiorcy – najemcy lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokalowego Miasta Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, a w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu dla całego lokalu do wysokości 1 zł miesięcznie netto. O obniżkę można wystąpić jednym wnioskiem od razu za dwa miesiące – kwiecień i maj.

Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości.

Więcej: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/rada_miejska/interpelacje/8/VIII_3710.pdf

  

Opłata prolongacyjna

Od wniosków o odroczenie płatności, wniosków o raty, umorzenia podatków PIT, CIT, VAT oraz ZUS urzędy nie będą pobierały opłaty prolongacyjnej, jeśli wniosek będzie złożony do 30 dnia po zakończeniu stanu zagrożenia.

 

Opłaty ZAIKS i inne pokrewne

Zostały wstrzymane opłaty od praw autorskich, opłat abonamentowych – warunki:

 • świadczyło się usługi, które umożliwiały klientom zapoznawanie się z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych,
 • było się płatnikiem tych wynagrodzeń,
 • uiszczało się opłaty przypadające na okres sprzed 8 marca 2020 r.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA

Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

Wniosek o udzielenie wsparcia należy składać do Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

 

Przedsiębiorcy występujący o wsparcie powinni pamiętać, że otrzymana w ten sposób pomoc stanowi pomoc publiczną, wobec tego nie można pobierać pomocy na ten sam rodzaj działania (dublować jej) z różnych źródeł.

Należy pamiętać, że większość oświadczeń koniecznych do przyznania pomocy składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia nieodpowiadającego prawdzie.

Więcej informacji:

https://www.arp-tarcza.pl/

 

Opracowanie:

r.pr. Małgorzata Radomska
konsultant Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości