„TOP100 Innowatorzy Gospodarki” – program pilotażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2018 / „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” – program pilotażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TOP100 Innowatorzy Gospodarki” – program pilotażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

  1. podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy,
  2. zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy. 

Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:

  1. przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
  2. współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi
15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w
ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Ministerstwo zaprasza zainteresowane podmioty do składania wniosków aplikacyjnych. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW pod adresem e-mail: top100@mnisw.gov.pl oraz na stronach

https://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-top100-innowatorzy-gospodarki.html

http://www.bip.nauka.gov.pl/top100-innowatorzy-gospodarki