TOP MENEDŻER – kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko – 3 września 2021 r.

Home / Uncategorized / TOP MENEDŻER – kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko – 3 września 2021 r.

Zajęcia w małej grupie, w dużej sali zapewniającej zachowanie dystansu.
Stosujemy się do wymogów sanitarnych dot. prowadzenia szkoleń stacjonarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego m. in.:
prowadzimy regularną dezynfekcję miejsc użytku masowego (sala, stoły, krzesła, klamki drzwi, łazienki itd.), zapewniamy preparat do dezynfekcji rąk.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Program zgodny z wymaganiami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

Termin:

3 września 2021 r.

Miejsce:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Czas trwania:

80 godzin lekcyjnych

Godziny:

soboty 9:00-16:30

Opis:

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów, rachunkowości, ładu korporacyjnego, zarządzania firmą oraz przygotowuje do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed komisją wyznaczoną przez Ministra Aktywów Państwowych.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Program szkolenia:
 1. Elementy prawa gospodarczego publicznego
 2. Elementy prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
 3. Prawa rynku kapitałowego
 4. Elementy prawa pracy
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Polsce, w Europie i na świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

Program kursu uwzględnia minimum programowe określone w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2259).

Oferujemy:

 • 80 godzin zajęć lekcyjnych (w tym 56 godzin stacjonarnych, 4 godziny repetytorium i 20 godzin samokształcenia z wykorzystaniem testów i ćwiczeń)
 • Autorskie materiały szkoleniowe, wykaz literatury i podstawowych aktów prawnych w wersji elektronicznej, odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne oraz Kodeks Spółek Handlowych w wersji książkowej”

Kandydat powoływany do RADY NADZORCZEJ spółki z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z wymogów, o których mowa art. 19, ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednym z wymogów jest zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Aktywów Państwowych.

Wykładowca:

Podstawowym kryterium doboru kadry nauczającej jest profesjonalna wiedza oraz umiejętności dydaktyczne. Wykładowcy rekrutują się ze specjalistów byłej Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Łodzi, MSP w Warszawie, ekspertów firm konsultingowych i praktyków.

Cena:

2.380 zł brutto (cena obejmuje materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz wydawnictwo książkowe KSH)

Karta zgłoszenia
Formularz on-line