Regionalne wsparcie dla firm z województwa łódzkiego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Regionalne wsparcie dla firm z województwa łódzkiego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (ŁARR) jako instytucja otoczenia biznesu wspiera przedsiębiorców z województwa łódzkiego poprzez udzielanie dotacji, pożyczek, organizację spotkań informacyjnych, konferencji i seminariów. W swojej ofercie posiada szereg instrumentów finansowych, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań, realizację inwestycji, zakupu nieruchomości, szkolenia pracowników. W porównaniu do oferty komercyjnej dostępnej w bankach, ŁARR oferuje preferencyjne oprocentowanie, uproszczone procedury aplikacji o środki, czy nie wymaga historii finansowej. Poniżej szczegółowa charakterystyka poszczególnych instrumentów:

1. Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (JEREMIE 2).

Pożyczkę można przeznaczyć na:

 • remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne
  w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa powyżej, służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany
  z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.

Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat, przy dłuższym okresie spłaty oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,8% do 6,7%
w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat).

2. Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa). Z pożyczki mogą skorzystać mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zakup towaru, półproduktów,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. Forma zabezpieczenia zależy od kwoty pożyczki (przykładowy zestaw zabezpieczeń to poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych).  

Oprocentowanie uzależnione jestod okresu spłaty pożyczki i kwoty, od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy, w pozostałych przypadkach
0,75 % w skali roku.

Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż: 

 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, 

lub

 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

3. Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2020).

Z pożyczki finansowane są wydatki na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, np. prace budowlane, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana na terenie województwa. Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 700.000 zł. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,29 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe (od 0,89% do 6,79% – w zależności od zdolności finansowych firmy oraz wniesionych zabezpieczeń).

W ramach Funduszu przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania środków na zakup środków obrotowych (produktów, materiałów, towarów) do kwoty 700.000 zł. Zalecany okres finansowania to 12-24 miesiące. Oprocentowanie rynkowe, od 0,89% do 6,79% , w zależności od oceny zdolności finansowej firmy oraz wniesionych zabezpieczeń. 

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, zapłatę przeterminowanych faktur
i zobowiązań wobec dostawców oraz bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

W ramach funduszu wyodrębniono również część środków na finansowanie młodych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego nie dłużej niż dwa lata. Takie firmy mają szczególnie utrudniony dostęp do kapitału z uwagi na brak historii kredytowej. Młodzi przedsiębiorcy ze środków pożyczki będą mogli sfinansować prace budowlane, zakupić maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu, oprogramowanie. 

Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 40 tys. zł. Standardowe, preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 3 lat, przy okresie dłuższym oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,29 % w skali roku.

4. Grant na start – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

„Grant na start” to projekt adresowany do osób fizycznych z województwa łódzkiego, które chcą założyć działalność gospodarczą. Z projektu nie mogą korzystać osoby, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Dotację na założenie firmy mogą pozyskać:

 a) osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach. 

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Rezultatem projektu będzie poszerzenie kwalifikacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uruchomienie 96 nowych firm.

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych
  w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy – 19 200,00 zł).
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzeniem działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).

Rekrutacja do projektu trwa od 05.10.2020 do 16.10.2020.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne umożliwiające pozyskanie wsparcia finansowego można znaleźć na stronie: https://larr.pl/pozyczki-na-rozwoj.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wymienionych instrumentów zapraszamy na bezpłatne konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pytania można zadawać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.frp.lodz.pl/wsparcie_dla_biznesu/konsultacje/ .