Informacje dla obywateli Ukrainy

Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди. Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy - badania profilaktyczne

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) opracował projekt  Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne. Elementem projektu jest zestaw materiałów  (w jęz. ukraińskim) dotyczących opieki profilaktycznej. Pakiet zawiera informacje na temat zasad badań profilaktycznych w Polsce, profilaktyki chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca),  szczepień ochronnych rekomendowanych dla pracowników, a także kwestionariusze dla lekarzy i ukraińskich pacjentów do zbierania wywiadu medycznego oraz zalecenia medyczne wydawane pacjentom.

Więcej informacji:
Zakładanie firmy w Polsce - film szkoleniowy w języku ukraińskim

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla informuje, że Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opracowało film szkoleniowy w języku ukraińskim dotyczący zakładania firmy w Polsce.

Film i materiały dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.een.org.pl/component/content/article/82907:film-szkoleniowy-po-ukrainsku-zakladanie-firmy-w-polsce?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim

FRP informuje, że Fundacja Polskiego Instytutu Ericksonowskiego  udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Pomoc udzielana jest w  języku ukraińskim

Na spotkania można umawiać się telefonicznie:  883 221 925, odbywają się one w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi przy ul. Wioślarskiej 27 we wtorki (10.00-14.00) oraz czwartki (12.00-17.00)

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla zaprasza osoby, które przyjechały do Łodzi z powodu wojny w Ukrainie. Udzielimy porad dotyczących w szczególności dwóch obszarów:

– Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy w Polsce

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwaną dalej „Ustawą”) obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie Ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

– Zatrudnienie obywateli Ukrainy przez polskie przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami,
w przypadku gdy

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na mocy Ustawy lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu miejsce zamieszkania podmiotu.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową  (fundacja@frp.lodz.pl) lub telefonicznie (42 630 36 67). Porady udzielane są online w języku polskim lub angielskim.


Юридична допомога для українців

Фонд Розвитку Підприємництва їм. Jerzego Dietla надає послуги безкоштовної юридичної допомоги людям, які приїхали через війну в Україні.

Надаються  консультації у двох сферах, зокрема:

• Відкриття бізнесу громадянином України в Польщі.

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій державі (далі – Закон) громадяни України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі Закону або Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р., можуть здійснювати господарську діяльність на території Республіки Польща на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови, що громадянин України отримав номер PESEL

• Працевлаштування громадянин України на польських підприємствах.

Згідно з законом громадянин України має право працювати на території Республіки Польща протягом періоду перебування відповідно до чинних правил, якщо

1) його перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до Закону або

2) він є громадянином України, який легально проживає на території Республіки Польща.

Про початок роботи громадянином України суб’єкт, який доручає виконання роботи, повідомляє повітове управління з питань праці за місцем проживання.

Приймаємо заявки електронною поштою або телефоном.  Поради надаються польською або англійською мовами.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy