Informacja 2/2017

Home / Program badawczy 2017 / Informacja 2/2017

Komisja Europejska opublikowała kolejną tablicę wyników innowacji – European Innovation Scoreboard 2017.

15 państw uzyskało lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, jednak dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi są duże. Liderem innowacji jest Szwecja. Innowacyjność najśilniej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. UE zbliżyła się do poziomu innowacyjności Kanady i USA, ale dzieli ją duży dystans od Korei Południowej i Japonii. W skali światowej najszybszy postęp odnotowują Chiny.

Wskaźnik innowacyjności wzrósł w 15 krajach UE, w tym w Polsce. Polska znalazła się w grupie umiarkowanych innowatorów, osiągając wynik 54,8 (dla porównania średnia 28 krajów UE wynosi 102, wynik Szwecji to 143,6, grupa umiarkowanych innowatorów uzyskała wyniki od 54,7: Chorwacja do 84,4: Czechy).

Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinie międzynarodowych wspólnych publikacji, nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, liczby absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich oraz szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Istotnie zmalały inwestycje kapitału wysokiego ryzyka i udział MŚP wprowadzających innowacje.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

W tym roku Komisja Europejska organizuje Tydzień Innowacyjnych Europejskich Regionów (WIRE – Week of Innovative Regions in Europe 2017) 28-30 czerwca w Koszycach (Słowacja). WIRE jest forum kształtowania polityki europejskiej na rzecz innowacji i rozwoju regionalnego. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2010 r.

WIRE’17 dotyczy inspirowania i budowania zaufania do innowacji cyfrowych, w szczególności:

  • wzmacniania odpowiedzialnych społecznie badań i innowacji w zakresie digitalizacji i nowych umiejętności (miejsca pracy i wzrost gospodarczy),
  • zwiększania potencjału innowacji cyfrowych wpływających na społeczeństwo,
  • wzmacniania cyfryzacji na obszarach wiejskich,
  • zwiększania świadomości o wpływie działań regionalnych na pobudzenie społecznej akceptacji cyfryzacji,
  • poprawy efektywności administracji publicznej poprzez cyfryzację.

Więcej informacji: http://wire2017.eu

Platformę EuroQuity stworzyła Komisja Europejska, aby ułatwić kontakty i współpracę pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a inwestorami. Jednym z adresatów platformy są firmy, które w konkursach H2020 uzyskały Pieczęć doskonałości (Seal of Excellence). Platforma ułatwi promowanie innowacyjnych projektów i ich finansowanie m.in. przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Więcej informacji: https://www.euroquity.com/en/home

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje pilotażowy program, dotyczący m.in. korzystania z chmury obliczeniowej w projektach B+R, wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych symulacji złożonych systemów, analiz dużych zbiorów danych, implementacji metod sztucznej inteligencji, badań genetycznych. W związku z tym poszukuje partnerów technologicznych oferujących usługi chmury obliczeniowej.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cloud-computing

Komisja Europejska dokonała zmian w przewodniku dla wnioskodawców (Guide for Aplicants) o granty indywidualne Akcji Maria Skłodaowska-Curie (Maria Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship). Zmiany dotyczą przeniesienia wniosków do/z panelu nieakademickiego (Society and Enterprise Panel) na etapie oceny formalnej. Zmienione zapisy znajdują się na stronie 13.

Nowa wersja (1.5) przewodnika: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf

Projekt ACTTiVAte (PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains) finansowo i organizacyjne wspiera małe i średnie firmy, które dostrzegają szansę rynkową dla swoich technologii w innych sektorach, niż docelowy. Jest realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 12 podmiotów z Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Irlandii, Holandii i Polski. Program dofinansowania transferu technologii dotyczy czterech branż: zdrowie, żywność/rolnictwo, lotnictwo i ICT w formie:

  • bezpośredniego finansowania innowacyjnych projektów MŚP – wyłonione w konkursie projekty otrzymają dofinansowanie do 46.000 €,
  • stworzenia MŚP warunków sprzyjających innowacyjności, takie jak np. spotkania brokerskie, szkolenia, działania wspierające mobilność pracowników, wymiana personelu.

Termin składania wniosków: 5 września 2017 r. przez platformę http://acttivate.eu/call-for-proposals

Więcej informacji:
http://www.acttivate.eu
http://www.technologypartners.pl/tl_files/zalaczniki/info%20ACTTiVAte.pdf

Na konferencji zostaną zaprezentowane i omówione konkursy programu Horyzont 2020 dotyczące gospodarki cyrkularnej, których otwarcie nastąpi w listopadzie 2017 r. Podczas spotkań brokerskich można wymienić doświadczenia i znaleźć partnerów do konsorcjów w projektach H2020. Program obejmuje następujące tematy: gospodarka odpadami i recykling, rekultywacja gleby, oczyszczanie wód i ścieków, bioenergia i biopaliwo, bioplastik.

Konferencja i spotkania brokerskie odbędą się w Oslo, 19 września 2017r. Zgłoszenia można przesyłać do 30 sierpnia 2017 r.

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży na konferencję (Fundusze Norweskie 2009-2014 Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii”). Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji i zapisy:
https://www.b2match.eu/h2020circulareconomy
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/Documents/Poland/Nabor-wnioskow-do-instrumentu-Travel-Support-PL-18.pdf

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o spotkaniach informacyjnych i brokerskich dotyczących konkursów H2020 w 2017 r.

Temat Termin Miejsce
Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017 – spotkanie brokerskie 19 października 2017 Monachium
Regional Brokerage Event – Sustainable Food Security 6-10 listopada 2017 Praga
ICT Proposer’s Day 2017 & Face2Face – dzień informacyjny i spotkanie brokerskie 9-10 listopada 2017 Budapeszt
SC2 InfoWeek – dzień informacyjny 14-17 listopada 2017 Bruksela
SC2 & KET-Biotechnology – International Brokerage Event 15 listopada 2017 Bruksela

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=31088

W dniach 27 i 28 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie partnerskie dotyczące konkursu Bio-Based Industries 2017 dla potencjalnych konsorcjantów/partnerów – firm z sektora biogospodarki i jednostkek naukowych.

Udział bezpłatny.

Rejestracja poprzez https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/register.

BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy UE a konsorcjum branż biooprzemysłowych na rzecz przemysłu opartego na biopaliwach. Realizowane poprzez program H2020.

Więcej informacji:
https://www.bbi-europe.eu
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi_ju_gfa_2017.pdf