Dotacje dla firm z sektora HoReCa, turystyki i kultury

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów, których celem będzie rozszerzenie lub zmiana profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności gospodarczej oznacza wzmocnienie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, realizację nowych projektów, jak również przejście z jednego profilu działalności na inny profil działalności w ramach sektorów hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura objętych w każdym przypadku kodami PKD wskazanymi w załączniku do Regulaminu konkursu. Dywersyfikacja działalności nie może powodować rezygnacji z działalności w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.

Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania „A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Przedsiębiorcy na dzień złożenia wniosku muszą prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w ww. sektorach.

Dotację można przeznaczyć na:

 1. inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
  z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
  w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 1. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 2. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia jest udzielane w ramach pomocy de minimis[1].

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 600 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia na projekt wynosi 540 tys. Zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania jest realizacja projektu w ciągu 12 miesięcy, rozpoczęcie realizacji projektu w dniu następnym po złożeniu wniosku. Projekty muszą się zakończyć do 31 stycznia 2026 r.

Projekty będą oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym. Najwięcej punktów można uzyskać w kryteriach:

 • spadek obrotów w ujęciu rok do roku od 30 do 50%,
 • zgodność wydatków z regulaminem konkursu,
 • wysokość wkładu własnego zapewnionego przez Wnioskodawcę,
 • dodatkowe efekty realizacji przedsięwzięcia obejmuje „zieloną transformację” lub „transformację cyfrową”.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im Prof. Jerzego Dietla. Doradzamy w pozyskaniu dofinansowania, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniu projektu.

Źródło:
Kryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#terminy

[1] Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie trzech lat.