Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
pomoże w uzyskaniu preferencyjnej pożyczki z Rządowego Programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie"

Nie posiadających zatrudnienia, nie wykonujących pracy zarobkowej, nie mających przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zarejestrowanej działalności gospodarczej:

 • studentów ostatniego roku studiów wyższych
 • absolwentów szkoły średniej lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia uzyskania dyplomu/zaświadczenia
 • zarejestrowanych bezrobotnych
 • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 81 339,00 zł
 • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie

Pożyczka stanowi pomoc de minimis, jest zwolniona ze wszelkich opłat i prowizji. Bezpłatne wsparcie w sporządzeniu opisu i kosztorysu przedsięwzięcia oraz doradztwo i szkolenie do 6 miesięcy od podpisania umowy pożyczki.

Mogą skorzystać:

 • firmy, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, dla nich kwota pożyczki na 1 stanowisko pracy może być umorzona;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
 • podmioty posiadające gospodarstwo rolne lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 24 401,70 zł

Oprocentowanie: ok. 0,44% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

 1. Okres spłaty: do 3 lat
 2. Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie

Wnioskodawca może uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Pożyczka jest pomocą de minimis, jest zwolniona ze wszelkich opłat i prowizji.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. +48 42 630 36 67, faks +48 42 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
http://www.frp.lodz.pl

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego