Informacje prawne Podstawa prawna Materiały informacyjne
(do pobrania)

Uwaga!!!

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, należy okazać dokument tożsamości, przedstawić stosowne zaświadczenie uprawniające do skorzystania z pomocy (Kartę Dużej Rodziny, legitymację weterana lub kombatanta, zaświadczenie lekarskie) lub w przypadku osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej czy awarii technicznej złożyć stosowne oświadczenie.


Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl

nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. uruchomiony został rządowy projekt bezpłatnej pomocy prawnej. Połowę, z 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzono organizacjom pozarządowym, które zostały wybrane przez powiaty w drodze konkursu (Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, Dz.U. z 2015r. poz. 1255 oraz z 2016r. poz. 1860). W Łodzi uruchomiono 28 takich punktów w 14 lokalizacjach.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi punkty bezpłatnych porad prawnych w zakresie:

 • ubezpieczenia społecznego
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • spraw karnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • spraw cywilnych
 • prawa pracy
 • prawa podatkowego*

*z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zapraszamy do:

 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
  w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
  w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • Zarząd Lokali Miejskich, Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
  w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.

Pomoc prawna udzielana jest:

 1. Osobom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.:
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby
  • wielodzietności
  • potrzeby ochrony macierzyństwa
  • przemocy w rodzinie
  • sieroctwa
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  • niepełnosprawności
  • bezrobocia
  • ubóstwa
 2. Kobietom w ciąży
 3. Młodzieży do 26. roku życia
 4. Osobom po ukończeniu 65. lat
 5. Kombatantom i weteranom
 6. Osobom uprawnionym do korzystania z Karty Dużej Rodziny
 7. Każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową

Nieodpłatna pomoc prawna to:

 • Sporządzanie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Informacja o stanie prawnym i przysługujacych uprawnieniach lub obowiązkach
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • Sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne
 • Pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego

więcej informacji:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86, tel. 42 630 36 67, tel./faks 42 632 90 89

porady_prawne@frp.lodz.pl

Stopka:: Zadanie publiczne pod nazwą: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. jest finansowane z Budżetu Państwa, środków Łodzi – Miasta na prawach powiatu