O Fundacji

Home / O Fundacji
O fundacjiRada i ZarządWspółpraca z otoczeniemNasza ofertaISOOPP

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu oraz prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej.

Fundatorzy

 • prof. Jerzy Dietl, Senator RP I Kadencji,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Łódzkie Towarzystwo Gospodarcze.

FRP to jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiebiorstw. Od momentu powstania podejmuje działania, których celem jest integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej.

Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP przeszkoliła ponad 40 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie korzysta z usług informacyjno-doradczych.

FRP wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny FRP, który jest źródłem istotnych i aktualnych informacji dla przedsiębiorców o sprawach dotyczących gospodarki i UE (ISSN 1897-502X).

FRP organizuje spotkania Forum Przedsiębiorczości nt. nowych przedsięwzięć gospodarczych, prac agend rządowych i gospodarczych, nowych koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej. Prelekcje i wykłady prowadzili m.in. Lady Margaret Thatcher, Jan Krzysztof Bielecki, dr Wiesław Rozłucki, dr Lesław Paga, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Witold Modzelewski, dr Janusz Lewandowski, prof. Leszek Balcerowicz, dr Andrzej Olechowski, prof. Marek Belka, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Anna Fornalczyk, dr Bogusław Grabowski, prof. Alicja Jaruga, dr Marek Goliszewski, prof. Witold Kieżun, prof. Cezary Józefiak, prof. Witold Kulesza, dr Ewa Kulesza, prof. Wojciech Gasparski, prof. Tadeusz Markowski, dr Jacek Saryusz-Wolski. Spotkania moderuje prof. Jerzy Dietl, założyciel Fundacji, przewodniczący kapituły Forum Przedsiębiorczości.

FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których wybitni naukowcy, biorący czynny udział w europejskich programach badawczych, prezentują w przystępny sposób swoje osiągnięcia, dorobek swoich zespołów badawczych i możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach.

Jako partner i koordynator Fundacja prowadzi pilotażowe międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, popularyzacji nauki i promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, dostosowania programów uczelni wyższych do potrzeb gospodarki, integracji grup szczególnego ryzyka w przedsiębiorstwach i społeczeństwie, mobilności w podejmowaniu zatrudnienia w UE.

Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości działa od 2008 r. regionalny ośrodek Enterprise Europe Network, największej międzynarodowej sieci wspierającej przedsiębiorców.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do:

 • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu
 • Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,
 • Europejskiej Rady Małego Biznesu i Przedsiębiorczości (ECSB)
 • Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) – członkostwo stowarzyszone
 • Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje:

SZKOLENIA uwzględniające zasady nowoczesnego zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej (m.in. zarządzanie strategiczne, zasobami ludzkimi, zmianą, projektami), najnowsze rozwiązania dotyczące promocji, marketingu i sprzedaży, reguły i techniki skutecznych negocjacji, rozwój predyspozycji biznesowych i przywódczych oraz umiejętności kształtowania relacji wewnątrz organizacji i z otoczeniem, ekonomiczne, prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Specjalnością FRP są szkolenia na zamówienie – dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia prowadzone są z udziałem metod aktywizujących / interaktywnych – ćwiczenia, wykłady, dyskusje, case study. Warsztaty mają formę aktywnego treningu. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, testy, biorą udział w symulacjach. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Elementem szkolenia są ankiety i testy ewaluacyjne szkoleń (badanie poziomu wiedzy, poziomu reakcji, poziomu zachowań).

FRP jest sygnatariuszem Porozumienia Szkół Biznesu na Rzecz Jakości Kształcenia (1994 r.).

DORADZTWO stymulujące innowacyjność i rozwój firmy, w tym audyt innowacyjny metodą IMP3rove, audyt eksportowy, kojarzenie partnerów biznesowych i technologii, ekspertyzy i opinie o innowacyjności, diagnoza potrzeb szkoleniowych, doradztwo w zarządzaniu – z zakresu oceny kadry rozwojowej, doskonalenia systemu zarządzania (w pionie sprzedaży), wdrażania zmian organizacyjnych, przygotowania nowego przedsięwzięcia.

Usługi doradcze realizowane są w ścisłej współpracy z klientem.

FRP współpracuje z ponad 100 ekspertami z wyższych uczelni (również zagranicznych), konsultantami, praktykami, wybitnymi specjalistami urzędów centralnych, niejednokrotnie autorytetami na skalę całego kraju.

Nad przygotowaniem i przebiegiem usług czuwają administratorzy, zdolni sprawnie zorganizować dowolny typ zajęć i doradztwa.

INFORMACJE z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, dostępnych funduszy, programów krajowych i europejskich, współpracy międzynarodowej, rynku pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Fundacja jest również Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działa zgodnie z Kodeksem Etycznym.

Rada i Zarząd Fundacji obecnej kadencji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jan Jeżak


Członkowie:

Prof. dr hab. Jerzy Dietl

Prof. dr hab. Tomasz Domański

Dr Kazimierz Kubiak

Dr Zbigniew Świderski


Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
Dr Ewa Sadowska-Kowalska

Członek Zarządu
Dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska

WSPIERAJ ŁÓDZKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • doradza osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
 • wspiera konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • inspiruje i ułatwia współpracę nauki z biznesem
 • promuje osiągnięcia łódzkich naukowców
 • wspiera działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu łódzkiego
 • organizuje Forum Przedsiębiorczości z udziałem liderów życia społecznego i gospodarczego
 • działa na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, w tym osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych i głuchych
 • rozwija postawy przedsiębiorczości i prowadzi działania na rzecz aktywności zawodowej osób młodych i starszych
 • wspomaga absolwentów w wejściu na rynek pracy i znalezieniu zatrudnienia

KRS: 0000057880

Bank PEKAO S.A. I O/Łódź, Nr konta: 51 1240 3015 1111 0000 3412 3658