O Fundacji

Misją Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu oraz prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej.

 • prof. Jerzy Dietl, Senator RP I Kadencji,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Łódzkie Towarzystwo Gospodarcze.

FRP to jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiebiorstw. Od momentu powstania podejmuje działania, których celem jest integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej.

Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP przeszkoliła ponad 30 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie korzysta z usług informacyjno-doradczych.

FRP wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny FRP, który jest źródłem istotnych i aktualnych informacji dla przedsiębiorców o sprawach dotyczących gospodarki i UE (ISSN 1897-502X).

FRP organizuje spotkania Forum Przedsiębiorczości nt. nowych przedsięwzięć gospodarczych, prac agend rządowych i gospodarczych, nowych koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej. Prelekcje i wykłady prowadzili m.in. Lady Margaret Thatcher, Jan Krzysztof Bielecki, dr Wiesław Rozłucki, dr Lesław Paga, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Witold Modzelewski, dr Janusz Lewandowski, prof. Leszek Balcerowicz, dr Andrzej Olechowski, prof. Marek Belka, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Anna Fornalczyk, dr Bogusław Grabowski, prof. Alicja Jaruga, dr Marek Goliszewski, prof. Witold Kieżun, prof. Cezary Józefiak, prof. Witold Kulesza, dr Ewa Kulesza, prof. Wojciech Gasparski, prof. Tadeusz Markowski, dr Jacek Saryusz-Wolski. Spotkania moderuje prof. Jerzy Dietl, założyciel Fundacji, przewodniczący kapituły Forum Przedsiębiorczości.

FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których wybitni naukowcy biorący czynny udział w europejskich programach badawczych prezentują w przystępny sposób swoje osiągnięcia, dorobek swoich instytucji naukowo-badawczych i możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach.

Jako partner i koordynator Fundacja prowadzi pilotażowe międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, popularyzacji nauki i promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, dostosowania programów uczelni wyższych do potrzeb gospodarki, integracji grup szczególnego ryzyka w przedsiębiorstwach i społeczeństwie, mobilności w podejmowaniu zatrudnienia w UE.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest ośrodkiem:

 • Enterprise Europe Network
 • Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)
 • Krajowej Sieci Innowacji (KSI)
 • Sieci Innovative Policy Research for Economic Growth (IPREG)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do:

 • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu
 • Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych
 • Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „FORUM” w Warszawie
 • Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
 • Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,
 • Europejskiej Rady Małego Biznesu i Przedsiębiorczości (ECSB)
 • Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) – członkostwo stowarzyszone

Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczości oferuje:

SZKOLENIA uwzględniające zasady nowoczesnego zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej (m.in. zarządzanie strategiczne, zasobami ludzkimi, zmianą, projektami), najnowsze rozwiązania dotyczące promocji, marketingu i sprzedaży, reguły i techniki skutecznych negocjacji, rozwój predyspozycji biznesowych i przywódczych oraz umiejętności kształtowania relacji wewnątrz organizacji i z otoczeniem, ekonomiczne, prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

FRP organizuje Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych zatwierdzony w Ministerstwie Skarbu Państwa (38 edycji, ponad 1 tys. uczestników).

Specjalnością FRP są szkolenia na zamówienie – dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia prowadzone są z udziałem metod aktywizujących / interaktywnych – ćwiczenia, wykłady, dyskusje, case study. Warsztaty mają formę aktywnego treningu. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, testy diagnozujące, biorą udział w symulacjach. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Elementem szkolenia są ankiety i testy do ewaluacji szkoleń (poziom wiedzy, poziom reakcji, poziom zachowań).

FRP jest sygnatariuszem Porozumienia Szkół Biznesu na Rzecz Jakości Kształcenia (1994r.).

DORADZTWO stymulujące innowacyjność i rozwój firmy, w tym audyt technologiczny i innowacyjny, audyt eksportowy, kojarzenie partnerów biznesowych, rozwój technologii, ekspertyzy i opinie o innowacyjności, diagnoza potrzeb szkoleniowych, doradztwo w zarządzaniu – z zakresu oceny kadry rozwojowej, doskonalenia systemu zarządzania w pionie sprzedaży, wdrażania zmian organizacyjnych, przygotowania nowego przedsięwzięcia.

Usługi doradcze realizowane są w ścisłej współpracy z klientem.

FRP współpracuje z ponad 100 ekspertami - wykładowcami wyższych uczelni (również zagranicznych), konsultantami, praktykami, specjalistami urzędów centralnych, niejednokrotnie autorytetami na skalę całego kraju.

Nad przygotowaniem i przebiegiem usług czuwają administratorzy, zdolni sprawnie zorganizować dowolny typ zajęć i doradztwa.

INFORMACJE z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, dostępnych funduszy, programów krajowych i europejskich, współpracy międzynarodowej, rynku pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Fundacja jest również Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działa zgodnie z Kodeksem Etycznym.