ES Fundusz – pożyczki dla ekonomii społecznej

Oferta pilotażowego funduszu dla podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na kwotę prawie 25 mln zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów w całej Polsce. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pięć makroregionów, odpowiadających obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej.

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • Mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową
 • Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% i 1,38%)
 • Bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.frp.lodz.pl
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
ul. Piotrkowska 86
90-103 Łódź
tel. 42 630 36 67

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych SA

www.esfundusz.pl
e-mail: pes@tise.pl, tise@tise.pl
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
tel. 22 636 07 40