Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312849(1345020)

Informacja 5/2015

Data publikacji: 13.04.2015

Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) organizują giełdę kooperacyjną.

Spotkanie ma na celu nawiązanie i rozwój współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w programie Horyzont 2020. Jest adresowane do instytutów naukowo-badawczych i firm z branż: ICT, Energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Matierials and Production) oraz Transport.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii https://kolonia.trade.gov.pl.

Zgłoszenia do 15 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji: https://kolonia.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,8605,Gielda_Kooperacyjna_-_poszukiwanie_partnerow_do_polsko-niemieckich_projektow_badawczych.html

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (PO IR 1.1.1.)

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe.

  Wartość kosztów kwalifikowanych: od 2 mln zł do 50 mln euro.

  Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu: 20 mln euro.

  Intensywność dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych) zależy przedmiotu projektu (jest wyższa dla badań przemysłowych niż dla prac rozwojowych), wielkości przedsiębiorstwa (najwyższa dla firm mikro) oraz stopnia rozpowszechnienia wyników projektu.

  Wielkość przedsiębiorstwa Maksymalna intensywność pomocy
  podstawowa w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu
  na badania przemysłowe na prace rozwojowe na badania przemysłowe na prace rozwojowe
  Mikro 70% 45% 80% 60%
  Małe 70% 45% 80% 60%
  Średnie 60% 35% 75% 50%

  Większe dofinansowanie za szerokie rozpowszechnienia wyników projektu można uzyskać pod warunkiem wykazania we wniosku o dofinansowanie, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu będą:

  • zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub
  • opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w części A wykazu czasopism opracowanym przez MNISW lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do 5 uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
  • w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu (na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

  Termin składania wniosków: od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015r. Konkurs podzielony jest na etapy - nabory wniosków w poszczególnych miesiącach kalendarzowych.

  Ocena projektu i decyzja dotycząca przyznania dofinansowania trwa ok. 60 dni (od dnia następującego po zakończenia naboru wniosków w danym etapie konkursu).

  Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

 • Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (PO IR 1.1.2)

  Przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość) mogą wnioskować o dofinansowanie projektów obejmujących prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Innowacyjne firmy będą mogły przetestować produkty, usługi i technologie przed wprowadzeniem ich na rynek.

  Wartość kosztów kwalifikowanych: od 5 mln zł (MŚP) i 20 mln zł (duże przedsiębiorstwo) do 50 mln euro.

  Intensywność dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych) zależy od wielkości przedsiębiorstwa i stopnia rozpowszechnia wyników projektu:

  Wielkość przedsiębiorstwa Maksymalna intensywność pomocy
  podstawowa w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu
  Mikro 45% 60%
  Małe 45% 60%
  Średnie 35% 50%
  Duże 25% 60%

  Premię za szerokie rozpowszechnienia wyników projektu można uzyskać pod analogicznymi warunkami jak w konkursie na badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw (PO IR 1.1.1.)

  Termin składania wniosków: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.

  Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015

Narodowe Centrum Nauki z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life organizuje dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze - Intestinal Microbiomics oraz Nutrition and Cognitive Function (NutriCog).

Konkurs Intestinal Microbiomics dotyczy tematów:

 1. The short-term and long-term functional effects of diet, dietary patterns and dietary constituents on human intestinal microbiota.
 2. The functional impact of diet-related variations in the intestinal microbiota on human health and/or the development of non-communicable chronic diseases.

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-23-konkurs-jpi-hdhl
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/microbiomics

Na konkurs NutriCog należy przygotować projekt związany z zagadnieniami:

 1. Mechanistic/experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary factors interrelate with cognitive functions and processes.
 2. Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the development of effective strategies to influence dietary behavior and/or to improve cognitive function and performance.
 3. Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the life course, exclusively based on existing cohorts or other ongoing epidemiological studies.
 4. Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies for the maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during the lifespan.

Termin składania wniosków: 8 czerwca 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-31-ogloszenie-jpi-hdhl-nutricog
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/nutricog

Rada NCN przeznaczyła na polskie projekty badawcze 500 tys. Euro w każdym konkursie.

EXCELLENT SCIENCE (Doskonałość w nauce)
SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION21.04.2015
DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES21.04.2015
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)28.04.2015
INDUSTRIAL LEADERSHIP (Przywództwo przemysłu)
ICT 2015 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES14.04.2015
EU-BRAZIL RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN ADVANCED CYBER INFRASTRUCTURE21.04.2015
ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT29.04.2015
ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT30.04.2015
Stage 2: 9.09.2015
SOCIETAL CHALLENGES (Wyzwania społeczne)
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS – one-stage21.04.2015
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS – two-stage21.04.2015
Stage 2:
8.09.2015
GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS – one-stage21.04.2015
GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS – two-stage21.04.2015
Stage 2:
8.09.2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE21.04.2015
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE – one-stage21.04.2015
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE – two-stage21.04.2015
Stage 2:
8.09.2015
MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 – SingleStage-A23.04.2015
MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 - TwoStages23.04.2015
Stage 2:
15.10.2015

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

SiS.net – sieć krajowych punktów kontaktowych programów badawczych UE organizuje 22 maja w Brukseli dzień informacyjny i spotkania brokerskie na temat konkursów ścieżki Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa programu Horyzont 2020.

Po prezentacji zakresu i zasad konkursu uczestnicy w bezpośrednich rozmowach B2B będą mogli omówić planowane wspólne projekty i współpracę.

Więcei informacji i rejestracja:
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1635102-part_16_science_with_and_for_society_v2.1_en.pdf

Program „Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dla doktorantów i pracowników po doktoracie
Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programupod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html

Turcja: stypendia badawcze dla doktorantów i pracowników po doktoracie (wiek do 35 lat)
Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/content-scope-of-the-support

TIRF-British Council: grant dla doktorantów - nauczanie angielskiego
Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://www.britishcouncil.pl/wydarzenia/granty-dla-doktorantow-tirf-britishcouncil-2015

Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów
Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme

Stypendia ERCIM w Europie (informatyka, matematyka), osoby po doktoracie
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: https://fellowship.ercim.eu/information

Granty Fundacji Nutricia w Polsce: żywienie człowieka
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/

Stypendia Fulbright Junior Research Award w USA dla doktorantów
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/

Stypendia Fulbright Senior Award w USA dla doktorów i profesorów Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015 Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbrightsenior-award/

Francja – stypendia na pobyt badawczy dla osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 1 maja 2015 r.
Więcej informacji: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/

Stypendia badawcze we Włoszech (Uniwersytet w Turynie)
Termin składania wniosków: 5 maja 2015 r.
Więcej informacji: http://www.train2move.unito.it/login.html

Wiedeń, Londyn, Rzym – stypendia badawcze dla doktorantów, pracowników po doktoracie, profesorów
Termin składania wniosków: 15 maja 2015 r.
Więcej informacji: http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/StypendiaFundacji-Lanckoronskich.html

Granty badawcze National Geographic Society
Termin składania wniosków: 31 maja 2015 r.
Więcej informacji: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europeresearch/

Konkurs Polpharma na projekt badawczy
Termin składania wniosków: 1 czerwca 2015 r.
Więcej informacji: http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/

ERC Advanced Grant (H2020) dla doświadczonych naukowców
Termin składania wniosków: 2 czerwca 2015 r.
Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620

Stypendia badawcze EURIAS dla naukowców po doktoracie
Termin składania wniosków: 5 czerwca 2015 r.
Więcej informacji: http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications

Granty Marii Skłodowskiej-Curie (H2020) – Individual Fellowship
Termin składania wniosków: 10 września 2015 r.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html