Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312827(1344998)

Informacja 5/2016

Data publikacji: 8.06.2016

wyprodukowane przez zespół Grupy Tematycznej EU Research naszej Sieci:

Horizon 2020 – be on time!
https://youtu.be/2GDUSjxRSBQ

Who should apply for SMEs Instrument?
https://youtu.be/BpPRRN8UDQg

Enterprise Europe Network supports SMEs in Horizon 2020
https://youtu.be/Z4Dc2bjk6xk

How SMEs benefit from Horizon 2020?
https://youtu.be/7DLxhyk3oj4

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące dotychczasowego działania programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Ankiety można wypełnić do 15 stycznia 2015 r.

H2020: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Euratom: http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne – okresową ocenę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ich celem jest poznanie opinii interesariuszy oraz społeczeństwa na temat działalności EIT do tej pory oraz oczekiwanych przyszłych zamierzeń.

Swoją opinię mogą wyrazić obywatele, prywatne i publiczne podmioty, JST, ministerstwa, instytucje zainteresowane innowacjami, działające w Unii Europejskiej i poza nią.

Opinie można zgłaszać do 14 listopada 2016 r.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_en.htm

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
EIT jest niezależnym organem UE. Działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. Ma na celu wspieranie integracji, synergii i współpracy między trójkątem wiedzy, tj. szkolnictwem wyższym, badaniami i innowacjami. Pozwala tworzyć dynamiczne partnerstwa przy współudziale wielu krajów, tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji.
http://eit.europa.eu/pl/in-your-language

Druga edycja konkursu Teaming for Excellence Phase1 jest adresowana do instytucji naukowych, które tworzą konsorcja z zagranicznymi ośrodkami. Teaming for Excellence jest jedną ze ścieżek programu Horyzont 2020: Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation).

Teaming ma na celu powstanie nowych centrów doskonałości oraz wzmocnienie potencjału już istniejących, poprzez współpracę w konsorcjach z najlepszymi europejskimi ośrodkami. Beneficjenci programu Teaming (Faza 1) mogą uzyskać do 0,4 miliona euro na przygotowanie w ciągu 12 miesięcy szczegółowego biznesplanu. Opracowany dokument określi obszar, zakres i sposób funkcjonowania centrum doskonałości. Szczególnie istotne jest uwzględnienie zagranicznej współpracy i zapewnienie jej kontynuowania po zakończeniu projektu.

Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r.

Więcej informacji:

WIDESPREAD-04-2017 - Teaming Phase 1
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

To tytuł kolejnej publikacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, wydanej w październiku 2016 r. Prezentuje rezultaty po 274 zakończonych konkursach między 13 grudnia 2013 r. i 30 września 2016 r.

"…W 274 konkursach złożono 343 236 wniosków projektowych. 330 463 z nich przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną KE (eligible proposals) w konkursach jedno- i dwuetapowych. W przygotowaniu tych wniosków uczestniczyło 71 018 wnioskodawców ze 189 krajów całego świata. W wyniku przeprowadzonej oceny KE podpisała umowy Grant Agreements (GA) z 16 645 podmiotami ze 132 krajów (28 z UE, 9 z krajów stowarzyszonych, 5 z krajów kandydujących i 90 z krajów trzecich) na dofinansowanie w wysokości 20,27 mld€ 10 965 projektów. 2036 polskich organizacji uczestniczyło w przygotowaniu 5447 wniosków projektowych, w tym 1975 wniosków o koordynacje. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wniosków 373 organizacje z Polski podpisało GA dla 598 projektów, w tym 107 koordynacji z dofinansowaniem łącznym 180,9 mln€…." (fragment wstępu)

Publikacja jest dostępna na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-PR-H2020-Raport-skrocony-po-274-konkursach.pdf

Agencja EASME opublikowała odpowiedzi na trzy proste pytania, które mogą być pomocne dla aplikujących o finansowanie innowacyjnych pomysłów poprzez Instrument MŚP.

Pytanie pierwsze: Co sprzedajesz?

W prosty sposób przedstaw swoją firmę i jej produkty. Pamiętaj, ten kto będzie słuchał, musi zrozumieć w ciągu kilku sekund, o czym mówisz.

Pytanie drugie: Kim są Twoi klienci?

Jeśli dobrze opiszesz swój produkt i właściwie określisz grupę odbiorców, to jest duża szansa, że pojawi się ktoś, kto uzna, że to co oferujesz, jest niesamowite i warto w to zainwestować.

Pytanie trzecie: Dlaczego inni mieliby za to płacić?

Jeśli przekonałeś ludzi do swojego produktu, to teraz jest czas na sprawdzian. Twoja oferta będzie weryfikowana. Pamiętaj, aby odpowiedź była krótka i jasna.

Więcej: https://ec.europa.eu/easme/en/print/9633

Małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne mogą aplikować o korzystanie z infrastruktury HPC (High-performance computing), aby testować swoje innowacyjne rozwiązania w chmurze i w ten sposób rozwijać/umacniać swoją pozycję na globalnym rynku.

Termin zgłaszania wniosków: 7 grudnia 2015 r.

Więcej informacji:
https://www.fortissimo-project.eu/
https://www.fortissimo-project.eu/calls

EIT Digital to wiodąca europejska cyfrowa platforma edukacyjna w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, która ma na celu cyfrową transformację Europy. Została powołana w 2010 r. przez Komisję Europejską.

W ciągu najbliższych trzech lat program zakłada pomoc dla 200 start-upów oferujących innowacyjne produkty lub usługi, 150 mln euro na rozwój firm, wykształcenie 3,5 tys. młodych naukowców (studia II i III stopnia), zorganizowanie kursów online dla 100 tys. osób. Willem Jonker, szef EIT Digital zapowiedział, że plany dotyczą głównie sfery przemysłu, wsparcia tzw. inteligentnych miast, e-zdrowia i samopoczucia społecznego, innowacji w zakresie programów zdrowotnych, cyfrowej infrastruktury czyli projektów inwestujących np. w rozwój szerokopasmowego internetu czy sztucznej inteligencji. Innowacje będą generowane za pośrednictwem m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, budowania kontaktów biznesowych i promowania biznesów, przyspieszania innowacyjności oraz rozwoju europejskiego kapitału ludzkiego poprzez wyłuskiwanie, wspieranie i szkolenie talentów.

Polska po raz pierwszy weźmie udział w programie wspierania innowacji EIT Digital. Partnerem EIT Digital w Polsce został fundusz HardGamma Ventures w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.eitdigital.eu

Instytucje sfery B+R oraz organizacje finansujące badania mogą się ubiegać o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research. Jest to jednen z instrumentów strategii KE Human Resources Strategy for Reacherchers dla poprawy atrakcyjności i warunków pracy europejskich naukowców. Warunkiem uzyskania logo jest wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Procedura przebiega następująco:

  1. Przeprowadzenie oceny wewnętrznej w instytucji, aby ocenić, w jakim stopniu jej działanie jest spójne z Kartą i Kodeksem. Pomocna jest przy tym tabela/ankieta Template for internal analysis, opracowana przez Komisję Europejską.
  2. W oparciu o wnioski z analizy przygotowanie strategii HR i planu działań eliminujących braki/niedociągnięcia w środowisku pracy naukowej i procesie rekrutacji pracowników naukowych.
  3. Przesłanie strategii i planu działań do Komisji Europejskiej na adres: RTD-CHARTER@ec.europa.eu w terminie 1 – 15 listopada 2016 r. KE oceni je w ciągu 3 miesięcy.
  4. Po akceptacji strategii i planu działań KE przyznaje logo HR Excellence in Research.

Europejskie logo HR Excellence in Research uzyskało 30 polskich instytucji.

Od stycznia 2017 r. Komisja Europejska wprowadzi nowe zasady i procedurę przyznawania HR Excellence in Research. Przewidują one m.in. określone terminy wdrożenia zasad Karty i Kodeksu, ocenę postępu prac przez zagranicznych ekspertów, obowiązkowe formularza do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań.

Więcej informacji:
http://www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start=2.htm
http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna/459-aktualnoci-euraxess.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index