Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312832(1345003)

Informacja 10/2015

Data publikacji: 12.10.2015

2015 X XI XII
Finansowanie badań stosowanych STRATEGMED  
PO IR
(Inteligentny Rozwój)
Działanie 1.1 - MSP      
Działanie 1.1 - DUŻE    
INNOMED  
POWER
(Wiedza Edukacja Rozwój)
Działanie 3.1
Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy
   
PO PC
(Polska Cyfrowa)
E-Pionier*      

*ogłoszenie naboru uzależnione jest od decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 • STRATEGMED
  To program profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w czterech dziedzinach: kardiologia i kardiochirurgia, onkologia, neurologia i zmysły, medycyna regeneracyjna.
 • PO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Działanie 1.1
  Dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa – opracowania rozwiązań dotyczących technologii, produktów, wzmacniania konkurencyjności, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.Działanie 1.1. obejmuje odrębne konkursy dla mikro i małych firm oraz dla dużych przedsiębiorstw. NCBiR przewiduje specjalne konkursy dla nowopowstałych firm (start-ups).
 • INNOMED
  Program sektorowy INNOMED finansuje badania naukowe i prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie. Jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy NCBiR i grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.
 • PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ, Działanie 3.1
  Dotyczy wspomagania studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez rozwój ich kompetencji zgodnie z potrzebami gospodarki i społeczeństwa. Nastąpi to przez wzmocnienie potencjału jednostek uczelni, m.in. akademickich biur karier, zajmujących się aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, w tym poradnictwem zawodowym.
 • PO POLSKA CYFROWA, E-Pionier
  To pilotażowy projekt NCBR, którego celem jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Zakłada finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Ten model tym różni się od standardowej procedury zamówień publicznych, że nie występuje tu specyfikacja zamawianego produktu lub usługi. W PCP zamawiający zgłasza problem, który na rynku nie ma zidentyfikowanych rozwiązań. Środki NCBR umożliwią powstanie prototypu, który będzie podstawą do wdrożenia technologii u zgłaszającego. Dofinansowanie uzyskają pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo, bazujące na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w ramach "Communication Campaign" Komisji Europejskiej seminarium dotyczące zasad finansowania i rozliczania projektów H2020. Szczególnie szeroko będą omówione koszty wynagrodzeń.

Szkolenie, prowadzone w języku angielskim, będzie transmitowane on-line 13 października od godz. 9:30.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-dedykowane

EXCELLENT SCIENCE (Doskonałość w nauce)
CALLS FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
(ERC-2015-PoC)
1.10.2015
COFUND- CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
(H2020-MSCA-COFUND-2015)
1.10.2015
INDUSTRIAL LEADERSHIP (Przywództwo przemysłu)
ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT
(H2020-INNOSUP-2014-5)
14.10.2015
SOCIETAL CHALLENGES (Wyzwania społeczne)
H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE
(H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1)
13.10.2015
GREEN VEHICLES 2014-2015
(H2020-GV-2015)
15.10.2015
MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015
(H2020-MG-2015-Singlestage-B)
15.10.2015
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (Nauka bliżej społeczeństwa i dla społeczeństwa)
EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS
(H2020-WIPRIZE-2015)
20.10.2015

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Komisja Europejska wraz z siecią punktów kontaktowych RICH 2020 (the Network of National Contact Points for Research Infrastructures in Horizon 2020) organizują dzień informacyjny dotyczący konkursów związanych z rozwojem infrastruktur badawczych, w tym e-infrastruktur (INFRA calls 2016-2017), które będą ogłoszone w październiku, zgodnie z Programem Pracy na lata 2016-2017. Spotkanie będzie miało miejsce 28 października w Brukseli.

Więcej informacji: http://www.rich2020.eu/infoday.php

W dniach 5-6 listopada w Düsseldorfie odbędzie się coroczne spotkanie Successful R&I in Europe dla zainteresowanych partnerstwem w projektach badawczych programu Horyzont 2020. Wydarzenie organizuje Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Uczestnicy, którzy przedstawią swoją ofertę współpracy (6-minutowa prezentacja), są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Termin zgłaszania prezentacji (call for presentations): 22 października 2015 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE proponuje przygotowanie ofert na piśmie (2 str. A4 na specjalnym formularzu), które zabierze i będzie promował na spotkaniu (zgłoszenia do 25 października 2015 r.).

Więcej informacji: horizon2020.zenit.de/networking2015/