Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312842(1345013)

Informacja 6/2013

Data publikacji: 4.05.2013

Paricipant Portal jest elektronicznym zbiorem informacji o europejskich programach i projektach badawczych i innowacyjnych. Umożliwia zarządzanie wnioskami/projektami w całym ich cyklu, m.in.:

  • zarejestrowanie swojej instytucji i aktualizowanie jej danych,
  • wyszukiwanie ogłoszeń o konkursach i składanie wniosku o dofinansowanie,
  • przeglądanie informacji o projektach, negocjowanie umowy o dofinansowanie, wprowadzanie zmian/uzupełnień, składanie finansowych i merytorycznych raportów i sprawozdań,
  • zgłaszanie się do bazy niezależnych ekspertów w dziedzinie badań i innowacji.

Obecnie portal dotyczy głównie 7 Programu Ramowego. Będzie rozszerzany na inne programy obszaru badań i innowacji.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w programie Innolot. Ten program sektorowy dofinansuje badania naukowe i prace rozwojowe nad innowacjami w przemyśle lotniczym. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy NCBiR a grupą stowarzyszeń firm lotniczych, reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa.

Budżet programu: 500 mln zł, z czego 60% pochodzi ze środków NCBiR, a 40% ze stowarzyszeń firm lotniczych. Budżet pierwszego konkursu: 300 mln zł.

Termin składania wniosków: od 15 maja do 13 lipca 2013 r.

Więcej informacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Armen Jaworski, Koordynator Programu
e-mail:Armen.Jaworski@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 136 Jakub Murawski
e-mail:Jakub.Murawski@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 171

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/

Newsletter programu Innolot: http://www.ncbir.pl/newsletter/.

Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do ich wdrożenia w dziedzinie innowacyjnej medycyny. Program Innomed jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Cele programu to poprawa dostępności do produktów medycznych zaawansowanych technologii dla chorych w Polsce poprzez zwiększenie liczby opracowań i wdrożonych innowacyjnych technologii oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy grupami naukowymi dysponującymi know-how i infrastrukturą badawczą a działaniami B+R firm farmaceutycznych.

Wnioskodawcy
  • konsorcja naukowo-przemysłowe (z udziałem organizacji badawczej - jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą oraz przedsiębiorcy)
  • przedsiębiorcy (mikro, mali, średni i duzi)

Jeden wnioskodawca może złożyć w konkursie 2 wnioski.

Działania w projekcie
  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe
  • prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności dokumentacja wdrożeniowa, zabezpieczenie praw własności przemysłowej, testy, certyfikaty, badania rynku)
Czas realizacji projektu do 5 lat

Budżet programu: 300 mln zł (195 mln z budżetu NCBR, 105 mln wkład własny przedsiębiorców – wykonawców projektów), dofinansowanie projektu: 1 – 10 mln zł.

Termin składania wniosków: od 10 maja do 8 lipca 2013 r.

Więcej informacji:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Aleksandra Mościcka-Studzińska, Koordynator Programu
e-mail:aleksandra.moscicka@ncbr.gov.pl
tel.: 785 66 20 15

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/

Konkursy">Terminy przyjmowania wniosków">
OPUS
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji tych projektów
15.III – 15.VI. 2013

15.IX - 15.XII.2013
PRELUDIUM
konkursy na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
15.III – 15.VI. 2013

15.IX - 15.XII.2013
SONATA
konkurs na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
15.III – 15.VI. 2013

15.IX - 15.XII.2013
SONATA BIS
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
15.VI – 15.IX.2013
HARMONIA
konkurs na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej
15.VI – 15.IX.2013
MAESTRO
konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe
15.VI – 15.IX.2013
FUGA
konkurs na staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
15.XII.2013 – 15.III.2014
ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie
15.XII.2013 – 15.III.2014
SYMFONIA
konkurs na projekty międzydziedzinowe
15.XII.2013 – 15.III.2014

Więcej informacji na temat warunków stawianych wnioskodawcom, kryteriów, jakie powinny spełniać projekty, ogłoszenia o konkursach i instrukcje przygotowania wniosków o dofinansowanie na stronie internetowej: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy.

Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdgeinfo dostarcza osobom zaangażowanym w proces komercjalizacji wyników prac nadawczo-rozwojowych informacje o praktycznych aspektach komercjalizacji, w tym o zagadnieniach prawno-organizacyjnych dotyczących ochrony, dysponowania i zarządzania własnością intelektualną.

Pierwsza publikacja BRIdgeinfo to poradnik Komercjalizacja B+R dla praktyków (ISBN: 978-83-936422-0-5, dostępna do pobrania (bezpłatnie): http://www.bridge.gov.pl/publikacje/komercjalizacja-br-2013.

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl jest zamieszczona tabela z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego (stan na 18 kwietnia 2013 r.). Tabela zawiera następujące informacje: obszar 7.PR, identyfikator konkursu z linkiem do dokumentacji, datę ogłoszenia, termin składania wniosków, budżet, uwagi dodatkowe.

28 czerwca 2013 r. upływa termin składania przez przedsiębiorców wniosków o refundację kosztów na przygotowanie projektu w międzynarodowym programie innowacyjnym, w którym pełnią rolę koordynatora lub partnera. Warunkiem refundacji kosztów jest pozytywna ocena formalna projektu.

Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www parp.gov.pl oraz w informacji nr 4/2013.

Nr 5 (131) Maj 2013

http://www.grantyeuropejskie.pl/