Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312855(1345026)

Informacja 3/2013

Data publikacji: 1.03.2013

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl zamieszczono uaktualnioną tabelę (stan na 19 lutego 2013 r.) z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego. Tabela zawiera następujące informacje: obszar 7.PR, identyfikator konkursu z linkiem do dokumentacji, datę ogłoszenia, termin składania wniosków, budżet, uwagi dodatkowe.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA – European Space Agency) ogłosiła konkurs 1st Call for Outline Proposals under the European Space Agency’s Polish Industry Incentive Scheme. Numer konkursu: AO7438

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na portalu EMITS (Electronic Mail Invitation to Tender System): http://emits.esa.int

Budżet konkursu: 6 mln euro

Termin składania wniosków: 1 maja 2013 r.

Więcej informacji: http://emits.esa.int/emits/owa/emits.main

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://tk.parp.gov.pl/index/more/31394 jest zamieszczona prezentacja na temat tego konkursu.

Polskie jednostki naukowe mogą ubiegać się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie opracowania wniosku do europejskich programów badawczych:

 • 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
 • 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom),
 • Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Dotyczy to wyłącznie instytucji, które są koordynatorem w międzynarodowym projekcie. Warunkiem jest, aby w skład konsorcjum wchodziło co najmniej 3 partnerów (w tym co najmniej 2 z zagranicy, z dwóch różnych krajów).

Dofinansowanie polega na refundacji kosztów poniesionych od 1 stycznia 2013 r. do dnia złożenia wniosku – maksymalnie 50 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi do 25 tys. zł.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty uzupełniających badań naukowych, w tym weryfikacja istniejącego stanu wiedzy (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego,
 • koszty przygotowania (napisania) wniosku,
 • koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum, m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych,
 • koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, sprzętu komputerowego i multimedialnego, które są niezbędne do opracowania wniosku,
 • koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i programów komputerowych, niezbędnych do przygotowania wniosku.

Wnioski można składać do 30 maja 2013 r.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl

P. Aleksandra Kropop, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Programów Międzynarodowych, Departament Instrumentów Polityki Naukowej

tel. 22 501-71-50, faks 22 529 24 81

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, we współpracy z ERA-NET EuroTransBio ogłosiło czwartą edycję międzynarodowego konkursu na projekty badawcze z dziedziny biotechnologii przemysłowej - Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach.

Obszary badań:

 • Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses,
 • Metabolic engineering of microorganisms, including the use of synthetic and systems biology approaches,
 • Novel down-stream processes e.g. reduced costs,
 • Fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals, including bio-monomers, oligomers and polymers,
 • Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side streams, and other renewable carbon sources into value added products,
 • New valuable products by plant cell cultures and animal cell cultures.

O dofinansowanie mogą ubiegać się międzynarodowe konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckich publicznych placówek badawczych, przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.

Warunki dotyczące konsorcjum:

 • 3 do 8 grup badawczych, z co najmniej 3 różnych krajów/regionów,
 • instytucja koordynująca z kraju członkowskiego programu ERA-IB/EuroTransBio,
 • co najmniej jeden partner przemysłowy.

Budżet konkursu: 1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów.

Konkurs jest dwuetapowy.

Termin składania wniosków do pierwszego etapu (pre-proposals): 26 marca 2013 r.

Wnioski wyłonione do kolejnego etapu należy składać do 28 czerwca 2013 r. (full proposals).

Więcej informacji: http://www.era-ib.net/call_doc4thJointCall

Małgorzata Ziemińska

NCBiR - Dział Zarządzania Programami Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

e-mail: malgorzata.zieminska@ncbr.gov.pl

tel. 22 39 07 140, 785 661 475

http://www.grantyeuropejskie.pl