Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

268277(1300238)

Wsparcie finansowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Data publikacji: 2017-10-10

„Wsparcie finansowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych”

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działające jako Instytucja Pośrednicząca RPO WŁ, ogłosiło konkurs na Modele biznesowe MŚP w ramach poddziałania 2.2.1. RPO WŁ. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 29 grudnia 2017 r. a kończy 9 lutego 2018 r.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Przedmiotem konkursu są projekty polegające na wdrożeniu nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą (np. poprzez udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym).
Należy podkreślić, że działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa:

  1. musi wskazywać działania wdrożeniowe konieczne do wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu;
  2. musi być dokumentem aktualnym i zawierać datę sporządzenia (strategia nie może być sporządzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);
  3. stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynoszą:

  1. do 85% wydatków kwalifikowanych (dla projektów objętych pomocą de minimis)
  2. do 50% wydatków kwalifikowanych (dla projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000 PLN.

Zainteresowanych współpracą przy przygotowaniu aplikacji konkursowej, w tym strategii biznesowej (opracowanie nowej lub aktualizacja istniejącej) zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.