Akredytowany Ośrodek Sieci Otwartych Innowacji

Home / Akredytowany Ośrodek Sieci Otwartych Innowacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi otrzymała akredytację Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie Sieć otwartych innowacji. Projekt polega na kreowaniu i wspieraniu transferu technologii do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje:

  1. Przygotowanie opinii o innowacyjności dla przedsiębiorstw ubiegających się o grant na transfer technologii. Szczegóły dotyczące grantu znajdują się na stronie https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/
  2. Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym/technologicznym na potrzeby transferu technologii. Zakres usług obejmuje:

 Wykonanie Due diligence technologicznego, który polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub dojrzałości komercyjnej pod kątem aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju.

Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, polega na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie wdrożenia technologii będącej przedmiotem zainteresowania przedsiębiorcy. W efekcie zakupienia i wdrożenia technologii, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej działalności nowy lub istotnie ulepszony produkt lub usługę, nowy lub istotnie ulepszony proces, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii.  Analiza rynku obejmuje: analizę popytu, analizę konkurencji oraz analizę pozycji rynkowej. Działania te mają na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych technologii.

Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji. Celem usługi jest określenie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie w celu efektywniejszego i szybszego wdrażania innowacji.

Ocena innowacyjności technologii. Podstawowym celem oceny jest potwierdzenie innowacyjności technologii i określenie jej skali oraz zidentyfikowanie ryzyka jej wdrożenia. Skala zastosowanej innowacyjności może być krajowa lub światowa. Badane będą również ramy czasowe stosowania technologii.

Szczegóły na temat grantu znajdują się na stronie https://siecotwartychinnowacji.pl/uslugi-doradcze-o-charakterze-technologicznym/